Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 23/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2016 roku na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy 2015.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2015 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

          a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.,
          b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
          c) pokrycia straty Spółki za rok 2015,
          d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2015 r.,
          e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A.
              za rok 2015,
          f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.,
          g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
              w 2015 r.,
          h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich
              obowiązków w 2015 r.

      9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK S.A.
      10. Zamknięcie obrad.


W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Aleksander Grad – Prezes Zarządu

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)

Projekty uchwał (otwórz)

powrót