Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 26/2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – p.o. Prezesa Zarządu

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót