Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 31/2016

Odpowiedzi ZE PAK S.A. na pytania zadane przez Akcjonariuszy w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2016 roku


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane Zarządowi Spółki, w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych, podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2016 roku:


Pytanie:

W jaki sposób zarząd grupy kapitałowej ZE PAK zabezpieczył finansowo spółkę przed ryzykiem egzekucji przez konsorcjum banków, które udzieliło spółce kredytu konsorcjalnego na kwotę 1200 mln złotych na modernizację bloków 1, 2, 3 i 4 w elektrowni Pątnów I w momencie podjęcia przez zarząd spółki ZE PAK w grudniu 2015 decyzji o odroczeniu decyzji o remoncie bloków 3 i 4?

Odpowiedź Spółki:

W trybie przewidzianym umową kredytową Zarząd Spółki, zwrócił się do Konsorcjum banków („Konsorcjum”) o zrzeczenie się wykonywania przez nie praw wynikających z niedotrzymania przez Spółkę terminu rozpoczęcia prac modernizacyjnych na blokach 3 i 4. Spółka poinformowała o dokonanych ustaleniach w raporcie bieżącym nr 33/2015 z 8 grudnia 2015 roku.

W dniu 31 maja 2016 roku Spółka otrzymała zgodę Konsorcjum na przedłużenie okresu zrzeczenia się wykonywania praw Konsorcjum wynikających z niedotrzymania harmonogramu rozpoczęcia prac modernizacyjnych na blokach 3 i 4 do 30 czerwca 2016 roku, tj. do ustalonego z Konsorcjum terminu podpisania aneksu do Umowy. Spółka poinformowała o przedłużeniu terminu zrzeczenia w raporcie bieżącym nr 21/2016 z 31 maja 2016 roku.

Ostatecznie w dniu 30 czerwca 2016 roku strony podpisały aneks do umowy kredytowej, w którym zapisano, że rezygnacja Spółki z realizacji modernizacji bloków 3 i 4 nie będzie stanowiła naruszenia umowy kredytowej. Spółka poinformowała o podpisaniu aneksu w raporcie bieżącym nr 30/2016 z 30 czerwca 2016 roku.


Pytanie:

Na podstawie jakich założeń zarząd spółki ZE PAK doszedł do wniosku, iż wydatki służące uzyskaniu nowych koncesji na eksploatację węgla brunatnego w 2015 r. doprowadzą do zwiększenia wartości spółki oraz zysku spółki większego niż zwrócenia środków finansowych przeznaczonych na uzyskanie koncesji na złożu Oczkowice, Ościsłowo oraz Dęby Szlacheckie akcjonariuszom w formie dywidendy? Proszę o szczegółowy opis przyjętych założeń struktury kosztów i oczekiwanych zysków dla każdego ze złóż, o które Spółka stara się o koncesję osobno.

Odpowiedź Spółki:

Podstawowym uzasadnieniem dla wydatków ponoszonych przez spółki wydobywcze z Grupy ZE PAK, związanych z poszukiwaniem i badaniem nowych złóż węgla brunatnego jest zapewnienie ciągłości dostaw paliwa do posiadanych przez Grupę ZE PAK aktywów wytwórczych lub potencjalnych nowych projektów inwestycyjnych. Zaniechanie tej działalności stanowiłoby potencjalne źródło ryzyka dla zachowania przez spółkę konkurencyjnej pozycji na rynku wytwórców energii poprzez ograniczenie własnej bazy paliwowej zabezpieczającej bezpieczeństwo dostaw węgla, co w praktyce mogłoby wyrządzić szkody dla akcjonariuszy Spółki, jej pracowników, szeroko rozumianego regionu, jak i negatywnie wpłynęłoby na bezpieczeństwo dostaw energii.

Spółka nigdy nie ujawnia szczegółowych założeń dotyczących realizacji projektów inwestycyjnych w fazie ich planowania, gdyż są to dane wrażliwe i wiązałoby się to z ujawnianiem tajemnic przedsiębiorstwa Spółki i spółek wydobywczych Grupy ZE PAK, w szczególności w zakresie tajemnic technicznych i organizacyjnych, co mogłoby wyrządzić szkodę Spółce lub wydobywczej spółce zależnej. Każda inwestycja jest poprzedzona analizą biznesowo-ekonomiczną przedsięwzięcia. W fazie planowania pod uwagę brane są różne warianty i rozwiązania po to by finalnie wypracować optymalną koncepcję projektu.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Zadroga – Wiceprezes Zarządu

powrót