Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 35/2016

Nabycie znacznego pakietu akcji


Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje zawiadomienie w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji przekazane Spółce przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1639), które w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót