Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 24/2016

Spełnienie warunku zawieszającego umowy znaczącej


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku, w sprawie zawarcia pomiędzy Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. („Spółka”) a PAK-Serwis Sp. z o.o. (jednostką zależną od Spółki) Umowy na usługi remontowo-serwisowe urządzeń mechanicznych („Umowa”), której zawarcie wymagało uzyskania stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym Spółka informuje, że w dniu 13 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie Umowy. Postanowienia Umowy wchodzą w życie z dniem uzyskania zgody.


Przedmiotem Umowy są usługi świadczone przez PAK Serwis Sp. z o.o. na rzecz Spółki mające na celu utrzymanie urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej w optymalnym stanie technicznym, w szczególności umożliwiającym utrzymanie odpowiednich parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz odpowiedniej dyspozycyjności, a także zabezpieczenie niezwłocznego dostępu do usług naprawczych w przypadku wystąpienia awarii.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Aleksander Grad – Prezes Zarządu

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu

powrót