Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 12/2016

Informacja o ujęciu w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok ostatecznych wielkości odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 9 marca 2016 r., w sprawie informacji o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wpływie innych zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe 2015 roku, Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”, „ZE PAK S.A.”), w związku z zakończeniem w dniu 21 marca 2016 r. prac nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym ZE PAK SA („sprawozdanie jednostkowe”) i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej („sprawozdanie skonsolidowane”) oraz ich weryfikacją przez biegłego rewidenta Spółki informuje, że w sprawozdaniu jednostkowym oraz sprawozdaniu skonsolidowanym zostały ujęte ostateczne wielkości odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych związanych z testami na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami odpowiednio KSR 4 i MSR 36.

 

Łączna kwota odpisów aktualizujących wynikająca z testów na utratę wartości w sprawozdaniu skonsolidowanym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wyniosła 1 880 mln zł, co jest zgodne z wielkością dotychczas szacowaną, która została wskazana w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 9 marca 2016 r.

 

Zmianie uległa natomiast alokacja odpisów na odpowiednie aktywa Grupy Kapitałowej, co znalazło odzwierciedlenie w zmianie wielkości odpisów rozpoznanych w sprawozdaniu jednostkowym ZE PAK SA. Pierwotny odpis z kwoty 1 350 mln zł uległ zmianie na kwotę 1 562 mln zł.

 

Wykonane prace wykazały konieczność rozpoznania odpisu aktualizującego w sprawozdaniu jednostkowym PAK KWB Konin SA sporządzanym zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w kwocie 18 mln zł. Jednocześnie nie stwierdzono w sprawozdaniu jednostkowym ZE PAK SA sporządzanym również według ustawy o rachunkowości konieczności odpisu z tytułu utraty wartości posiadanych akcji PAK KWB Konin SA, których dotychczasowa wartość bilansowa w kwocie 124 mln zł nie uległa zmianie.

 

Opis ostatecznych wyników testu na utratę wartości zostanie zawarty w nocie 19.1 sprawozdania skonsolidowanego oraz w nocie 6.a) sprawozdania jednostkowego, które zostaną opublikowane  w dniu dzisiejszym.

 

Wymienione w niniejszym raporcie operacje mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki i Grupy.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Aleksander Grad – Prezes Zarządu

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu

powrót