Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 17/2016

Informacja o nabyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce


Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje zawiadomienie otrzymane od Argumenol Investment Company Limited w sprawie nabycia akcji Spółki od funduszu inwestycyjnego IPOPEMA 116 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekazane Spółce w dniu 23 maja 2016 roku na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu

Adam Kłapszta – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót