Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 6/2016

Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów oraz wpływie innych zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe 2015 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”, „ZE PAK S.A.”), w związku z zakończeniem prac związanych z testami na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36, przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych w następujących ośrodkach generujących niezależne przepływy pieniężne („CGU”): CGU ZE PAK S.A. i CGU PAK Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A. („PAK KWB Konin S.A.”).

 

W pracach nad testami uwzględniono niekorzystną sytuację na rynku wytwarzania energii elektrycznej, konserwatywne prognozy kształtowania cen energii elektrycznej oraz związane z tym przewidywane w Grupie ograniczenia wielkości produkcji w okresie objętym testami.

 

Wyniki przeprowadzonych testów wskazują na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych CGU ZE PAK S.A. w jednostkowym sprawozdaniu finansowym ZE PAK S.A. („sprawozdanie jednostkowe”) sporządzanym wg ustawy o rachunkowości w wysokości 1 350 mln zł oraz na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych CGU PAK KWB Konin S.A. w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PAK KWB Konin S.A., sporządzanym również zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości w wysokości 290 mln zł.

 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE („MSSF”), wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych Grupy Kapitałowej wskazują na utratę wartości w wysokości 1 880 mln zł, zmniejszając wynik finansowy o tę kwotę. Odpis aktualizujący nie wpłynie na wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA.

 

Jednocześnie wynik testu na utratę wartości aktywów CGU PAK KWB Konin S.A. uzasadnia konieczność dokonania w sprawozdaniu jednostkowym ZE PAK S.A. odpisu z tytułu utraty wartości akcji w PAK KWB Konin S.A., których dotychczasowa wartość bilansowa wynosiła 124 mln zł i w wyniku odpisu zostanie obniżona do 0 (zero) zł.

 

Poza wyżej wymienionymi odpisami Spółka planuje uwzględnić wpływ na wyniki finansowe następujących zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym, tj.: utraty wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego w ZE PAK S.A. i Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. oraz odpisu na aktywach górniczych spółki PAK Górnictwo Sp. z o.o., w łącznej kwocie 42 mln zł.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że wymienione w raporcie operacje mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki i Grupy. Wyniki testów na CGU PAK KWB Konin S.A. nie wpływają na bieżącą działalność wydobywczą i zamierzenia inwestycyjne związane z przygotowaniem nowych złóż węgla brunatnego dla aktywów wytwórczych Grupy.

 

Spółka zastrzega, że sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty mogą ulec zmianie. Ostateczne wielkości zostaną przedstawione w sprawozdaniach, których publikacja nastąpi 21 marca 2016 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Aleksander Grad – Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

powrót