Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 32/2016

Budowa bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) niniejszym raportem informuje, że decyzja dotycząca realizacji inwestycji polegającej na budowie bloku parowo-gazowego o mocy 120 MWe i 90 MWt oraz dodatkowego kotła szczytowego o mocy 40 MWt w Elektrowni Konin („Projekt”) nie zostanie podjęta w tym roku.

Z uwagi na obecne uwarunkowania zewnętrzne wpływające na efektywność ekonomiczną Projektu, a przede wszystkim niepewność co do kształtu systemu wsparcia dla kogeneracji gazowej po roku 2018, a także z uwagi na relacje między cenami gazu, cenami praw do emisji CO2 i cenami energii elektrycznej, Zarząd Spółki zdecydował, że podjęcie decyzji o realizacji Projektu w obecnych warunkach wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem, mogącym negatywnie oddziaływać na osiągane w przyszłości wyniki finansowe, wartość Spółki a co za tym idzie interesy akcjonariuszy.

Budowa bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin jest inwestycją zgłoszoną do Krajowego Planu Inwestycyjnego („KPI”). Realizacja tego Projektu w określonym zakresie i czasie związana była z możliwością przydziału bezpłatnych pozwoleń do emisji CO2 w ilości około 6,3 miliona ton. W obecnym stanie, wobec braku decyzji o rozpoczęciu realizacji Projektu do końca roku, Spółka zakłada że nie uda się uzyskać bezpłatnych pozwoleń do emisji CO2 wynikających z wykonania tego Projektu w ramach obecnie obowiązującego KPI.

Niezależnie od przesunięcia podjęcia decyzji odnośnie budowy bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin, Spółka zamierza pozostać dostawcą ciepła dla miasta Konina po 2020 roku. W tym celu rozważane są różne koncepcje mające służyć realizacji tego zamiaru. Między innymi trwają prace studialne dotyczące produkcji energii i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu obecnie funkcjonującego bloku biomasowego w Elektrowni Konin, o czym Spółka informowała w ostatnim półrocznym raporcie okresowym. Decyzje w tym obszarze zostaną podjęte w oparciu o wyniki oceny ekonomicznej rozpatrywanych koncepcji i we współpracy z odbiorcą ciepła.

Budowa bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin nadal jest elementem planu inwestycyjnego Spółki, jednak by mogła być realizowana konieczne jest zaistnienie warunków uprawdopodabniających pozytywny wpływ tego Projektu na wartość Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu

powrót