Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 11/2016

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2016 roku Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żak, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienie o zawarciu przez osoby blisko z nim związane transakcji dotyczącej akcji Spółki o następującej treści:

 

„W związku z pełnieniem przeze mnie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Zespół Elektrowni „Pątnów–Adamów–Konin” S.A. („Spółka”), działając zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., Nr 94; „Ustawa o Obrocie”), niniejszym zawiadamiam o transakcji zawartej w dniu 14 marca 2016 r. pomiędzy Argumenol Investment Company Limited, spółką założoną zgodnie z prawem cypryjskim z siedzibą w Nikozji na Cyprze, adres: Kostaki Pantelidi 1, 1010 Nikozja, zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Wydział Rejestracji Spółek oraz Syndyków Masy Upadłości w Nikozji pod numerem HE 286549 („Argumenol”) oraz IPOPEMA 116 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1085 („Fundusz”) będących osobami blisko ze mną związanymi w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obrocie na podstawie, której Argumenol nabył od Funduszu 5.000.000 (słownie: pięć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii A ZE PAK. Transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym z zastosowaniem kursu za jedną akcję Spółki wynoszącego 6,7 złotych.

 

W wyniku zawarcia Transakcji nie uległ zmianie posiadany przeze mnie pośrednio udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zmieniły się natomiast informacje o osobach blisko ze mną związanych w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obrocie, które bezpośrednio posiadają akcje Spółki.

 

Przed zawarciem Transakcji posiadałem pośrednio łącznie 26.200.867 akcji zwykłych Spółki stanowiących 51,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 26.200.867 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,55% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym na tę liczbę akcji Spółki składały się: (a) 196.560 akcji zwykłych Spółki stanowiących 0,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 196.560 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,39% ogólnej liczby głosów w Spółce, posiadane przez Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie; (b) 592.533 akcje zwykłe Spółki stanowiące 1,16% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 592.533 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 1,16% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; (c) 9.000.000 akcji zwykłych Spółki stanowiących 17,71% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 9.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,71% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez IPOPEMA 116 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie; (d) 10.004.001 akcji zwykłych Spółki stanowiących 19,68% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10.004.001 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,68% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez Trigon XIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie; (e) 6.407.773  akcje zwykłe Spółki, stanowiące 21,46% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 10.907.773 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,  stanowiące 12,61%  ogólnej liczby głosów posiadane przez Argumenol.

 

Aktualnie, po zawarciu Transakcji, posiadam pośrednio łącznie taką samą liczbę akcji Spółki, tj. 26.200.867 akcji zwykłych Spółki stanowiących 51,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 26.200.867 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51, 55% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym na tę liczbę akcji Spółki składają się: (a) 196.560 akcji zwykłych Spółki stanowiących 0,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 196.560 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0, 39% ogólnej liczby głosów w Spółce, posiadane przez Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie; (b) 592.533 akcje zwykłe Spółki stanowiące 1,16% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 592.533 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 1,16% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadane przez Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; (c) 4.000.000 akcji zwykłych Spółki stanowiących 7,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,87% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez IPOPEMA 116 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie; (d) 10.004.001 akcji zwykłych Spółki stanowiących 19,68% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 10.004.001 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,68% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez Trigon XIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie; (e) 11.407.773 akcje zwykłe Spółki, stanowiące 22,45%  kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 11.407.773 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 22,45%  ogólnej liczby głosów posiadane przez Argumenol.

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przekazywanie przez Spółkę danych osobowych w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w 160 ust. 4 Ustawy o Obrocie.”.

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Zadroga – Wiceprezes Zarządu

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu

powrót