Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 30/2016

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 33/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku, nr 16/2016 z dnia 10 maja 2016 roku i nr 21/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, w sprawie ustaleń dotyczących zawartej pomiędzy Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. („Spółka”, „Kredytobiorca”) a konsorcjum banków w składzie: mBank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Konsorcjum”, „Kredytodawcy”) umowy kredytowej w wysokości 1 200 mln zł („Umowa”, „Kredyt"), Spółka informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku podpisała z Konsorcjum aneks do Umowy („Aneks").


W Aneksie strony ustaliły, że decyzja Kredytobiorcy o rezygnacji z finansowania zewnętrznego dla modernizacji bloków nr 3 i 4 w Elektrowni Pątnów I, które miało zostać udzielone na podstawie Umowy nie będzie stanowić przypadku naruszenia umowy. Zmianie uległ termin całkowitej spłaty Kredytu, która ma nastąpić do 20 marca 2020 roku (poprzednio 31 grudnia 2023 roku). Spółka w ramach Umowy wykorzystała kwotę 667 mln zł i dobrowolnie zwolniła 533 mln zł niewykorzystanej kwoty na modernizacje bloków 3 i 4. Aktualne zadłużenie z tytułu Umowy wynosi 581 mln zł. Warunki finansowe Kredytu ustalone z bankami pozostają na warunkach nie odbiegających od stawek rynkowych. Pozostałe warunki Kredytu nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – p.o. Prezesa Zarządu

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu


powrót