Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 10/2016

Informacja o zmianie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje zawiadomienie w sprawie zmiany pośredniego udziału IB 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekazane Spółce w dniu 17 marca 2016 roku przez Fundusz na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1), ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.)

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Tomasz Zadroga – Wiceprezes Zarządu

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót