Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 16/2016

Zwolnienie niewykorzystanej kwoty kredytu na modernizacje bloków 1-4 w Elektrowni Pątnów

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku, w sprawie ustaleń dotyczących zawartej pomiędzy Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. („Spółka”) a konsorcjum banków w składzie: mBank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Konsorcjum”, „Kredytodawcy”) umowy kredytowej w wysokości 1 200 mln zł („Umowa”, „Kredyt”), Spółka informuje, że w dniu 10 maja 2016 roku Spółka postanowiła wystąpić do Konsorcjum z zawiadomieniem o dobrowolnym zwolnieniu niewykorzystanej kwoty Kredytu w wysokości 533 mln zł.

 

W związku z toczącymi się pracami nad uzgodnieniem treści aneksu do Umowy, Spółka zwróciła się jednocześnie do Konsorcjum z wnioskiem o przedłużenie okresu zrzeczenia się wykonywania praw Kredytodawców wynikających z niedotrzymania harmonogramu rozpoczęcia prac modernizacyjnych na blokach 3 i 4 do momentu podpisania aneksu do Umowy.

 

Zwolnienie wyżej wspomnianej niewykorzystanej kwoty Kredytu nie wpływa na zmianę strategii Spółki zakładającej modernizację bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów I. Spółka planuje dokończenie procesu modernizacyjnego, przy czym zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, Spółka oczekuje na wdrożenie rozwiązań systemowych, które zapewnią opłacalność ekonomiczną inwestycji. Ze względu na brak możliwości określenia terminu wprowadzenia wyżej wspomnianych rozwiązań systemowych, Spółka zdecydowała się zrezygnować z dalszego utrzymywania niewykorzystanej kwoty Kredytu, aby nie ponosić związanych z tym kosztów finansowych.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Aleksander Grad – Prezes Zarządu

Adam Kłapszta – Wiceprezes Zarządu

powrót