Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 21/2016

Zgoda konsorcjum bankowego na wniosek ZE PAK S.A.


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku, oraz raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 10 maja 2016 roku, w sprawie ustaleń dotyczących zawartej pomiędzy Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. („Spółka”) a konsorcjum banków w składzie: mBank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Konsorcjum”, „Kredytodawcy”) umowy kredytowej w wysokości 1 200 mln zł („Umowa”, „Kredyt”), Spółka informuje, że w dniu 31 maja 2016 roku Spółka otrzymała zgodę Konsorcjum na przedłużenie okresu zrzeczenia się wykonywania praw Kredytodawców wynikających z niedotrzymania harmonogramu rozpoczęcia prac modernizacyjnych na blokach 3 i 4 do 30 czerwca 2016 roku, tj. do ustalonego z Konsorcjum terminu podpisania aneksu do Umowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Wiceprezes Zarządu

Adrian Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu

powrót