Strona główna ZE PAK S.A.

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2023 roku

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK SA z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku o godzinie 16:00 w Warszawie przy ulicy Al. Stanów Zjednoczonych 61a.

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Projekty uchwał (otwórz)
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
 • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
 • Formularze pełnomocnictw (otwórz)
 • Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok (otwórz
 • Sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 rok (otwórz)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK SA oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2022 roku (otwórz)
 • Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 rok (otwórz
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2022 rok (otwórz)
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku (otwórz)
 • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA za 2022 rok (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK SA oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w roku obrotowym 2022 (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK SA oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2022 (otwórz)
 • Uchwała Rady Nadzorczej ZE PAK SA z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku (otwórz)
 • Uchwała Rady Nadzorczej ZE PAK SA z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu zawierającego propozycję podziału zysku netto za rok 2022 (otwórz)
 • Uchwały Rady Nadzorczej ZE PAK SA z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ZE PAK SA podjęcia uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki (otwórz)
 • Uchwała Rady Nadzorczej ZE PAK SA z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku (otwórz)
 • Uchwała Rady Nadzorczej ZE PAK SA z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA za rok 2022 (otwórz)
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu ZE PAK SA do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wyrażenie zgody na podjęcie czynności mających na celu m.in. zbycie składników majątkowych ZE PAK SA, w tym nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Gminie Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie na rzecz PAK CCGT sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (otwórz)
 • Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie ZE PAK SA w dniu 26 czerwca 2023 roku (otwórz)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (otwórz)
 • Transmisja z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (otwórz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 listopada 2023 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK SA z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 roku o godzinie 16:00 w Warszawie przy ulicy Al. Stanów Zjednoczonych 61a.

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Projekty uchwał (otwórz)
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
 • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
 • Formularze pełnomocnictw (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 23 października 2023 roku w sprawie połączenia ZE PAK SA z PAK ATOM SA (otwórz)
 • Uchwała Rady Nadzorczej ZE PAK SA z dnia 24 października 2023 roku w sprawie połączenia ZE PAK SA z PAK ATOM SA (otwórz)
 • Plan Połączenia ZE PAK SA z PAK ATOM SA sporządzony dnia 24 października 2023 roku (otwórz)
 • Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie ZE PAK SA w dniu 28 listopada 2023 roku (otwórz)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (otwórz)
 • Transmisja z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (otwórz