Strona główna ZE PAK S.A.

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2014 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 roku o godzinie 1200 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.


Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Projekt uchwały w sprawie podziału zysku zgłoszony przez akcjonariusza

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularze pełnomocnictw


Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r.


Uchwała Zarządu z dnia 18 marca 2014 r. ws. przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

Uchwała Zarządu z dnia 18 marca 2014 r. ws. propozycji podziału zysku netto Spółki za rok 2013

Uchwała Zarządu z dnia 18 marca 2014 r. ws. przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku

 

Poniżej zamieszczono treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku.

 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 25 czerwca 2014 r.

 

 


 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 stycznia 2014 roku


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 23 stycznia 2014 roku o godzinie 1300 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

 

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularze pełnomocnictw

Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Pątnów

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu: wyciąg z uchwały Rady Nadzorczej

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu: projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Poniżej zamieszczono treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 23 stycznia 2014 roku.

 

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 23 stycznia 2014 r.