Strona główna ZE PAK S.A.

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 marca 2019 roku


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA z siedzibą w Koninie, zwołane na wniosek akcjonariusza tj: Argumenol Investment Company Limited, odbędzie się w dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

 

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Wniosek Akcjonariuszy dotyczący zmian w porządku obrad (otwórz)
 • Projekty uchwał (otwórz)
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
 • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
 • Formularze pełnomocnictw (otwórz)
 • Uchwała Rady Nadzorczej o połączeniu ZE PAK SA i PAK Volt SA (otwórz)
 • Uchwała Zarządu ZE PAK SA o połączeniu z PAK Volt SA (otwórz)
 • Plan połączenia ZE PAK SA i PAK Volt SA (otwórz)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (otwórz)

Poniżej zamieszczono treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 29 marca 2019 roku oraz po wznowieniu obrad 15 kwietnia 2019 roku.

 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 29 marca 2019 r. (otwórz)
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 15 kwietnia 2019 r. (otwórz)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2019 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Projekty uchwał (otwórz)
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
 • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
 • Formularze pełnomocnictw (otwórz)
 • Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok (otwórz
 • Sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok (otwórz)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku (otwórz)
 • Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok (otwórz
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2018 rok (otwórz)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku (otwórz)
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu ZE PAK SA z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 roku (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok 2018 oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych (otwórz)
 • Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 26 czerwca 2019 r. (otwórz)