Strona główna ZE PAK S.A.

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 czerwca 2018 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 roku o godzinie 9.30 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Projekty uchwał (otwórz)
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
 • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
 • Formularze pełnomocnictw (otwórz)
 • Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok (otwórz
 • Sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok (otwórz)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku (otwórz)
 • Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok (otwórz
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2017 rok (otwórz)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku (otwórz)
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu ZE PAK SA z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2017 (otwórz)
Poniżej zamieszczono treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 22 czerwca 2018 roku

 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 22 czerwca 2018 r. (otwórz)