Strona główna ZE PAK S.A.

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 7 listopada 2013 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 7 listopada 2013 roku o godzinie 1300 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

 

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia 

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularze pełnomocnictw

 

Poniżej zamieszczono treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 7 listopada 2013 roku.

 

Uchwały podjęte w dniu 7 listopada 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2013 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 roku o godzinie 1500 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.


Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularze pełnomocnictw

 

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 r.

 

Uchwała Zarządu z dnia 15 marca 2013 r. ws. przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

Uchwała Zarządu z dnia 15 marca 2013 r. ws. propozycji podziału zysku netto Spółki za rok 2012

Uchwała Zarządu z dnia 7 maja 2013 r. ws. propozycji podziału zysku netto Spółki za rok 2012

Uchwała Zarządu z dnia 15 marca 2013 r. ws. przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu ZE PAK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku

 

Poniżej zamieszczono treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.

 

Uchwały podjęte w dniu 26 czerwca 2013 r. przez Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. 

 


 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 lutego 2013 roku

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbyło się w dniu 21 lutego 2013 roku o godzinie 1000 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

 

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularze pełnomocnictw

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas obrad w dniu 21 lutego 2013 r. podjęło uchwałę nr 8 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 22 marca 2013 r. do godziny 1000. Obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79.

Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia podyktowana była potrzebą zapewnienia dodatkowego czasu niezbędnego do przedstawienia i rozważenia ewentualnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej w tym spełniających kryteria niezależności.

 

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do ogłoszenia przerwy w obradach wraz z wynikami głosowań.

 

Wznowione Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 marca 2013 roku

 

Uchwały podjęte w dniu 22 marca 2013 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad po przerwie zarządzonej w dniu 21 lutego 2013 r.