Strona główna ZE PAK S.A.

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 października 2017 roku


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 21 października 2017 roku o godzinie 1100 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

 

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Projekty uchwał (otwórz)
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
 • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
 • Formularze pełnomocnictw (otwórz)

Poniżej zamieszczono treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 21 października 2017 roku

 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 21 października 2017 r. (otwórz)

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 czerwca 2017 roku


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku o godzinie 11.00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
 • Projekty uchwał (otwórz)
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
 • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
 • Formularze pełnomocnictw (otwórz)
 • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok (otwórz) (otwórz)
 • Sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok (otwórz)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku (otwórz)
 • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok (otwórz) (otwórz)
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2016 rok (otwórz)
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku (otwórz)
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu ZE PAK SA z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku (otwórz)
 • Uchwała Zarządu z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2016 (otwórz)

Poniżej zamieszczono treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 28 czerwca 2017 roku

 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 28 czerwca 2017 r. (otwórz)