Strona główna ZE PAK S.A.

Informacje finansowe

Informacje finansowe

Informacje finansowe

Dnia 8 października 2012 r., Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) („Prospekt”) sporządzony: (i) w związku z pierwszą ofertą publiczną w Rzeczypospolitej Polskiej do 26.013.000 akcji zwykłych Spółki serii A1 o wartości nominalnej 2 PLN każda, przeprowadzaną przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta Publiczna”); oraz (ii) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 52.026.000 akcji zwykłych serii A1 oraz B1 o wartości nominalnej 2 PLN każda, w tym Akcji Sprzedawanych („Ubieganie się o Dopuszczenie i Wprowadzenie”).


Niniejszy dokument ani informacje w nim przedstawione nie stanowią aneksu do Prospektu ani komunikatu aktualizującego do Prospektu i nie zostały zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego ani przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, ze zm.)

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby Oferty Publicznej oraz Ubiegania się o Dopuszczenie i Wprowadzenie.

 


WYBRANE DANE FINANSOWE  
 Dane w tys. zł. 
 2011 2010  2009  Półrocze 2012  Półrocze 2011 
Przychody ze sprzedaży 2 689 075  2 447 136  2 698 131  1 275 231  1 394 888 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 566 356  519 348  921 473  278 750  346 574 
Zysk (strata) brutto 392 016  404 891  892 377  264 818  303 875 
Zysk (strata) netto 316 968  334 825  687 450  214 431  248 655 
Suma aktywów 5 326 437  5 163 602  5 184 277  5 368 682  bd 
Zobowiązania razem 2 096 864  2 230 826  2 595 641  1 928 482  bd 
Kapitał własny 3 229 573  2 932 776  2 588 636  3 440 200  bd 
Kapitał podstawowy 104 052  104 052  104 052  104 052  bd 
Liczba akcji *) 52 026 000  52 026 000  52 026 000  52 026 000  52 026 000 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Zysk na jedną akcję (w złotych i groszach) *) 6,09  6,44  13,21  4,12  4,78 

 

 

bd - śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2011 roku nie zostało ujawnione w Prospekcie, dlatego dane z takiego sprawozdania nie zostały tutaj zaprezentowane.


*) Zamieszczone powyżej informacje na temat zysku przypadającego na jedną akcję Spółki różnią się od informacji na temat zysku przypadającego na jedną akcję Spółki zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za lata zakończone 31 grudnia 2011 roku, 31 grudnia 2010 roku oraz 31 grudnia 2009 roku, a także śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku (opublikowanych w Prospekcie), ze względu na fakt, że postanowienie sądu rejestrowego z dnia 5 września 2012 roku w sprawie rejestracji zmian statutu Spółki przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2012 roku, w tym w sprawie podziału akcji zwykłych w stosunku 1:6 (split akcji), doręczono Spółce w dniu 13 września 2012 roku, tj. po dniu zatwierdzenia do publikacji sprawozdań finansowych zamieszczonych w Prospekcie. Zaprezentowane powyżej informacje na temat zysku przypadającego na jedną akcję Spółki uwzględniają liczbę akcji Spółki po rejestracji zmian w Statucie Spółki zgodnie z postanowieniem sądu doręczonym Spółce w dniu 13 września 2012 roku. Dla ułatwienia porównania zysku na jedną akcję we wskazanych okresach, liczba akcji podana dla każdego ze wskazanych okresów uwzględnia wpływ splitu akcji.