Strona główna ZE PAK S.A.

Harmonogram oferty

Harmonogram oferty

Harmonogram oferty

 

do 9 października 2012 roku

Ustalenie Ceny Maksymalnej oraz złożenie do KNF aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną.

10 października 2012 roku

Zawarcie warunkowej Umowy o Gwarantowanie Oferty, publikacja Prospektu oraz publikacja aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną (przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną nastąpi nie później niż w dniu 10 października 2012 roku).

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.

11 października 2012 roku

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych.

19 października 2012 roku

Zakończenie przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych (do godziny 23:59).

22 października 2012 roku

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych (do godziny 18:00).

 

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.

 

Podpisanie aneksu do Umowy o Gwarantowanie Oferty określającego Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenę Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty.

 

Opublikowanie Ceny Sprzedaży, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych  oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (do godziny 23:59).

23 - 25 października 2012 roku

Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych.

26 października 2012 roku

Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych.

Ewentualne zapisy składane przez Gwarantów Oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty. Przydział Akcji Sprzedawanych.

29 października 2012 roku

Zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby zapisania Akcji Sprzedawanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe).

30 października 2012 roku lub w zbliżonym terminie

Pierwszy dzień notowania Akcji na GPW.Powyższy harmonogram Oferty może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są niezależne od Spółki lub Akcjonariusza Sprzedającego. Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Współkoordynatorami Oferty i Oferującym, zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Sprzedawane. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie przewidzianym w art. 52 Ustawy o Ofercie, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Zmiana terminów rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji o tym nastąpi najpóźniej do godz. 12.00 (południe) w aktualnym pierwotnym dniu rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Sprzedawane. Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia terminu zakończenia budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, który zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej do godz. 12.00 (południe) w dniu upływu takiego skróconego terminu. Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Sprzedawane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz informacji o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty i o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, będzie przysługiwać uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie.