Strona główna ZE PAK S.A.

Strategia

Strategia

Strategia

Nadrzędnym celem Grupy Kapitałowej ZE PAK SA jest maksymalizacja wzrostu wartości rynkowej dla akcjonariuszy. Cel ten Grupa zamierza realizować drogą zrównoważonego rozwoju mając na uwadze: (i) optymalne wykorzystanie potencjału energetyczno-paliwowego regionu; (ii) wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego; (iii) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania Grupy przez rozpoznanie i eksploatację nowych złóż węgla brunatnego; oraz (iv) dywersyfikację surowców energetycznych i źródeł energii.

Strategia Grupy zakłada dwa główne kierunki działań, które mają zapewnić wzrost wartości Grupy ZE PAK: (i) optymalizację podstawowej działalności wytwórczej Grupy oraz (ii) podnoszenie efektywności działalności pomocniczej poprzez restrukturyzację.

Optymalizacja podstawowej działalności wytwórczej Grupy

Strategia Grupy zakłada optymalizację technologiczną w ramach całego łańcucha wartości, jakim jest wydobycie węgla brunatnego, jego dostawa do elektrowni, przetworzenie energii pierwotnej paliwa w energię elektryczną i ciepło, a następnie sprzedaż obu postaci energii. Spójne zarządzanie całym łańcuchem wartości ma umożliwić optymalne wykorzystanie zasobów węgla brunatnego w regionie, obniżenie kosztów produkcji energii elektrycznej, a także przeprowadzenie niezbędnych działań modernizacyjnych związanych z wymogami ochrony środowiska. Strategia Grupy zakłada również dywersyfikację działalności w zakresie żródeł wytwarzania energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych, przy wykorzystaniu posiadanych aktywów, potencjału i know how.

Podniesienie efektywności działalności pomocniczej poprzez restrukturyzację

Strategia Grupy zakłada koncentrację działalności pomocniczej w poszczególnych podmiotach zależnych wchodzących w skład Grupy, w celu uzyskania efektu synergii w wyniku połączenia dotychczasowej działalności pomocniczej Grupy z działalnością pomocniczą kopalń. W oparciu o doświadczenia z wcześniejszej restrukturyzacji ZE PAK, spółki zależne ZE PAK odpowiedzialne za usługi pomocnicze, które obecnie rozwijają swoją aktywność oferując specjalistyczne usługi także podmiotom spoza Grupy, stanowią trzon do dalszej restrukturyzacji w drodze przejmowania siostrzanych działalności z kopalń, przy założeniu wykorzystania najlepszych kompetencji skupionych w każdej ze spółek wchodzących obecnie w skład Grupy. Po przeprowadzonej restrukturyzacji Grupy i podniesieniu efektywności wydzielonych działalności, strategia przewiduje możliwość sprzedaży wybranych spółek zależnych niezwiązanych z działalnością podstawową, w tym na rzecz inwestorów branżowych lub finansowych, którzy zagwarantują świadczenie przez sprzedawane spółki potrzebnego Grupie zakresu usług.