Strona główna ZE PAK S.A.

Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat

Kapitał zakładowy ZE PAK SA jest reprezentowany przez 50.823.547 akcji. Akcje nie są uprzywilejowane.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji według wiedzy Spółki, na podstawie zawiadomień przekazanych przez akcjonariuszy.

 

Akcjonariusz

Liczba akcji oraz odpowiadająca im

liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu

(%)

Zygmunt Solorz (pośrednio) poprzez Argumenol Investment Company Limited

  33.523.911 

   

65,96

     

Nationale - Nederlanden OFE 4.503.242 8,86

OFE PZU "Złota Jesień"

4.635.719 9,12

PTE Allianz Polska SA

3.491.456 6,87
Pozostali 4.669.219 9,19

 

  

 

Według wiedzy Spółki na podstawie zawiadomień przekazanych przez akcjonariuszy.