Strona główna ZE PAK S.A.

Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat

Kapitał zakładowy ZE PAK SA jest reprezentowany przez 50.823.547 akcji. Akcje nie są uprzywilejowane.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji według wiedzy Spółki, na podstawie zawiadomień przekazanych przez akcjonariuszy.

 

Akcjonariusz

Liczba akcji oraz odpowiadająca im

liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu

(%)

Zygmunt Solorz (pośrednio) poprzez:

 

  - Elektrim SA

  - Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A.

  - Argumenol Investment Company Limited

29.592.734

 

196.560

592.533

28.803.641

58,23

 

0,39

1,17

56,67

Nationale - Nederlanden OFE 4.503.242 8,86
OFE PZU "Złota Jesień" 4.635.719 9,12
Pozostali 12.091.852 23,79

 

  

 

Według wiedzy Spółki na podstawie zawiadomień przekazanych przez akcjonariuszy.