Strona główna ZE PAK S.A.

Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat

Kapitał zakładowy ZE PAK SA jest reprezentowany przez 50.823.547 akcji. Akcje nie są uprzywilejowane.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji według wiedzy Spółki, na podstawie zawiadomień przekazanych przez akcjonariuszy.

 

Akcjonariusz

Liczba akcji oraz odpowiadająca im

liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu

(%)

Zygmunt Solorz (pośrednio) poprzez:

 

  - Elektrim SA

  - Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A.

  - Argumenol Investment Company Limited

31.677.724 

    

196.560

592.533

30.888.631

62,33

       

    0,39

1,16

60,78

Nationale - Nederlanden OFE 4.503.242 8,86
OFE PZU "Złota Jesień" 4.635.719 9,12
Pozostali 10.006.862 19,69

 

  

 

Według wiedzy Spółki na podstawie zawiadomień przekazanych przez akcjonariuszy.