Strona główna ZE PAK S.A.

Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariat

Kapitał zakładowy ZE PAK SA jest reprezentowany przez 50.823.547 akcji. Akcje nie są uprzywilejowane.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji według wiedzy Spółki, na podstawie zawiadomień przekazanych przez akcjonariuszy.

 

Akcjonariusz

Liczba akcji oraz odpowiadająca im

liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu

(%)

Zygmunt Solorz (pośrednio) poprzez:

 

  - Elektrim SA

  - Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A.

  - Argumenol Investment Company Limited

32.222.904 

    

196.560

592.533

31.433.811

63,40

       

    0,39

1,16

61,85

Nationale - Nederlanden OFE 4.503.242 8,86
OFE PZU "Złota Jesień" 4.635.719 9,12
Pozostali 9.461.682 18,62

 

  

 

Według wiedzy Spółki na podstawie zawiadomień przekazanych przez akcjonariuszy.