Strona główna ZE PAK S.A.

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Grupa Kapitałowa ZE PAK SA jest znaczącym producentem energii na polskim rynku i istotnym elementem systemu energetycznego kraju. Pod względem wielkości zainstalowanej mocy oraz produkcji energii elektrycznej Grupa ZE PAK SA jest największą prywatną (niekontrolowaną przez Skarb Państwa) grupą energetyczną w Polsce, składającą się z pionowo zintegrowanych podmiotów działających w obszarze wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz obrotu energią.

 

Grupa swoją działalność koncentruje na kilku obszarach. Przez wiele lat funkcjonowała głównie w oparciu o profil działalności koncentrujący się na produkcji z węgla brunatnego wydobywanego w pobliskich odkrywkach, uzupełnienie stanowił hurtowy handel energią elektryczną oraz sprzedaż świadectw pochodzenia energii elektrycznej, działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ilości uprawnień do emisji CO2 oraz produkcja i sprzedaż ciepła. W sytuacji presji wywieranej na wysokoemisyjnych producentów energii oraz coraz wyższych kosztów emisji CO2, Grupa zdecydowała się skoncentrować swoją przyszłą działalność w obszarze niskoemisyjnych oraz neutralnych emisyjnie źródeł energii a także produkcji i wykorzystania zielonego wodoru. W ramach Grupy funkcjonują również spółki zajmujące się m in.: realizacją robót budowlanych i montażowych, pracami konserwacyjnymi, działalnością usługową, produkcyjną i handlową skierowaną na zaspokojenie potrzeb i kompleksową obsługę przemysłu.

 

Aktywa wytwórcze Grupy obejmują dwie elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Elektrownia Pątnów produkuje energię przy wykorzystaniu węgla brunatnego w 4 blokach energetycznych o łącznej mocy 1 118 MW. Elektrownia Konin, dawna elektrownia węglowa, wykorzystuje dziś głównie blok z kotłem dedykowanym do spalania biomasy o mocy zainstalowanej 50 MW i produkuje energię elektryczną i ciepło z biomasy. Obecnie w elektrowni Konin oddana została do eksploatacji druga jednostka, która również została przystosowana do spalania biomasy. W ramach Grupy funkcjonuje również farma fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 70 MWp, zlokalizowana w gminie Brudzew.

 

Spółka jest świadoma wyzwań jakie czekają branżę w nieodległej przyszłości, dlatego też sukcesywnie budowana jest struktura spółek celowych, które mają odpowiadać za działalność w poszczególnych technologiach odnawialnych źródeł. Rozwijane są projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzania i wykorzystania „zielonego” wodoru.

 

Grupa w ramach swoich działań transformacyjnych podejmuje również aktywność w obszarze projektów budowy bloku gazowego na terenie byłej Elektrowni węglowej Adamów oraz farm wiatrowych na Bałtyku (offshore). Planowane jest również wykorzystanie aktywów w Elektrowni Pątnów dla potrzeb implementacji znajdującej się obecnie w fazie przed komercyjnej technologii SMR (Small Modular Reactor).

 

Biorąc  pod uwagę zmieniające się uwarunkowania prawne i środowiskowe, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, zaostrzające się normy dotyczące emisyjności innych substancji, Spółka już dziś znacząco zmniejsza swój ślad węglowy. Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć znaczący spadek CO2 w stosunku do lat wcześniejszych.

         

Również w wartościach bezwzględnych, tj. w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii elektrycznej, emisyjność Grupy maleje na przestrzeni ostatnich lat.

 

Typowym przykładem transformacji energetycznej w Grupie jest Elektrownia Konin, w której eksploatowane są dziś już dwa bloki biomasowe o mocy 50 MW każdy. Do spalania biomasy przystosowane zostały po części urządzenia wykorzystywane niegdyś do spalania węgla. Tym samym, elektrownia w Koninie stała się pierwszą w kraju elektrownią węglową przekształconą na biomasową. W elektrowni Konin planowana jest również instalacja elektrolizera w celu produkcji wodoru. Wodór będzie produkowany w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Podstawowym źródłem energii dla tej instalacji będzie blok biomasowy co pozwoli na produkcję tzw. „zielonego wodoru”. W Koninie oraz Warszawie powstanie też stacja tankowania wodoru, na której będzie można tankować zarówno samochody osobowe, autobusy oraz samochody ciężarowe. W celu umożliwienia dostaw wodoru, z wytwórni wodoru w Elektrowni Konin czy od innego producenta wodoru do stacji tankowania w grudniu 2020 roku został zamówiony mobilny magazyn wodoru.

 

PAK-PCE Fotowoltaika sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) zakończyła prace związane z budową farmy fotowoltaicznej o mocy 70MWp, która zlokalizowana jest na terenach wykorzystywanych wcześniej w działalności górniczej. Farma przeszła pozytywnie proces synchronizacji i od października 2021 roku rozpoczęła produkcję energii elektrycznej.

    

           

                                                                               Farma „Brudzew”

 

Rok 2021 to nie tylko oddanie do użytku i rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji największej w Polsce elektrowni słonecznej w Brudzewie. To także realizacja innych inwestycji, które już wkrótce powiększą zrównoważone aktywa wytwórcze Grupy ZE PAK SA - planowana budowa kolejnej wielkoskalowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 180 MWp, która ma powstać na terenie gminy Przykona. Podobnie jak elektrownia w Brudzewie powstanie ona na gruntach pokopalnianych. W 2021 roku nabyte zostały również pierwsze projekty budowy farm wiatrowych.

 

W latach 2020-2021 na terenach pokopalnianych wygospodarowano pod przyszłą produkcję zrównoważonej energii około 900 ha (tereny po PAK KWB Adamów) a w 2022 roku realizowane są prace nad wyznaczeniem kolejnych około 1 400 ha (tereny po PAK KWB Konin). Wszystkie te inwestycje wpisują się w aktywności uwzględniane w tzw. systematyce UE („taksonomii”).

 

Aktywność inwestycyjna Grupy skupia się również na uruchamianiu projektów związanych z wytwarzaniem i dystrybucją zielonego wodoru oraz produkcją autobusów o napędzie zasilanym wodorowymi ogniwami paliwowymi. W 2021 roku zakończono budowę prototypu takiego autobusu a kolejnym krokiem będzie wybudowanie fabryki i rozpoczęcie produkcji autobusów z ogniwami wodorowymi.

      

                

    

W 2021 roku elektrownie Grupy ZE PAK SA wytworzyły łącznie 4,4 TWh energii elektrycznej netto, którą sprzedano w ramach kontraktów bilateralnych oraz ramowych umów sprzedaży energii elektrycznej a także na giełdach energii i na rynku bilansującym. Łącznie z energią z obrotu sprzedaż Grupy w 2021 roku wyniosła 5,8 TWh.

 

Zdecydowana większość generowanych przez Grupę ZE PAK SA przychodów pochodzi ze sprzedaży energii elektrycznej (wytworzonej przez Grupę oraz zakupionej w celu jej odsprzedania). Pozostałe znaczące źródła przychodów to: przychody z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej, sprzedaż ciepła, sprzedaż praw pochodzenia energii. Uzupełnienie struktury przychodów stanowi działalności w zakresie realizacji robót budowlanych i montażowych.

 

W 2021 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 2 451 mln złotych a EBITDA została zanotowana na poziomie 243 mln złotych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, wartość księgowa aktywów Grupy ZE PAK SA wyniosła łącznie 3 312 mln złotych.