Strona główna ZE PAK S.A.

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Grupa Kapitałowa ZE PAK SA jest znaczącym producentem energii na polskim rynku i istotnym elementem systemu energetycznego kraju. Pod względem wielkości zainstalowanej mocy oraz produkcji energii elektrycznej Grupa ZE PAK SA jest największą prywatną (niekontrolowaną przez Skarb Państwa) grupą energetyczną w Polsce, składającą się z pionowo zintegrowanych podmiotów działających w obszarze wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz obrotu energią.

 

Działalność Grupy koncentruje się na wytwarzaniu energii elektrycznej w oparciu o własne zasoby węgla. Grupa posiada dwie własne kopalnie węgla brunatnego, które dostarczają węgiel do elektrowni Grupy, co uniezależnia Grupę od zewnętrznych dostaw tego surowca i znacząco ogranicza ekspozycję na wahania cen surowców energetycznych. Jako surowiec do produkcji energii wykorzystuje się również biomasę, która jest spalana w specjalnie dedykowanym do tego celu kotle zlokalizowanym w Elektrowni Konin. Poza energią elektryczną, w elektrowniach Grupy wytwarzane jest także ciepło, które jest sprzedawane lokalnym odbiorcom. Dodatkowo w ramach Grupy funkcjonują spółki zajmujące się m.in.: realizacją robót budowlanych i montażowych, pracami konserwacyjnymi, działalnością usługową, produkcyjną i handlową skierowaną na zaspokojenie potrzeb i kompleksową obsługę przemysłu.

 

Aktywa wytwórcze Grupy obejmują trzy elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Są to: Pątnów II, która jest wyposażona w blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, Pątnów I, oraz Konin, wyposażona m.in. w blok z kotłem dedykowanym opalanym biomasą. Łączna osiągalna moc elektryczna brutto aktywów wytwórczych Grupy wynosi 1695 MW.

 

Pomimo, że działalność ZE PAK koncentruje się głównie w segmencie konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej w procesie spalania węgla brunatnego, Spółka jest świadoma wyzwań jakie czekają branżę w nieodległej przyszłości. Zmieniające się uwarunkowania prawne i środowiskowe, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, zaostrzające się normy dotyczące emisyjności innych substancji. Już dziś Spółka znacząco zmniejsza swój ślad węglowy. Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć znaczący spadek CO2 w stosunku do lat wcześniejszych.

 

                  

       

         

Również w wartościach bezwzględnych, tj. w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii elektrycznej, emisyjność Grupy maleje na przestrzeni ostatnich lat.

 

Typowym przykładem transformacji energetycznej w Grupie jest Elektrownia Konin, w której obecnie eksploatowany jest blok biomasowy o mocy 50 MW, a która zostanie wkrótce powiększona o kolejną jednostkę biomasową o podobnej mocy. Do spalania biomasy przystosowane zostaną po części urządzenia wykorzystywane niegdyś do spalania węgla. Tym samym, elektrownia w Koninie stanie się pierwszą w kraju elektrownią węglową przekształconą na biomasową. W elektrowni Konin planowana jest również instalacja elektrolizera w celu produkcji wodoru. Wodór będzie produkowany w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Podstawowym źródłem energii dla tej instalacji będzie blok biomasowy co pozwoli na produkcję tzw. „zielonego wodoru”.

 

ZE PAK SA prowadzi również prace związane z projektem farmy fotowoltaicznej o mocy 70MWp, która ma zostać zlokalizowana na terenach wykorzystywanych wcześniej w działalności górniczej.

 

Opracowano również szereg innych  pomysłów z zakresu wytwarzania energii z odnawialnych źródeł czy magazynowania energii. Część z tych projektów jest już zgłoszona do specjalnego programu w ramach wsparcia środkami z UE regionów silnie uzależnionych od eksploatacji węgla (tzw. „Platforma węglowa”). Spółka przystąpiła również do „Porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wschodniej Wielkopolski”, którego sygnatariusze tj.: przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy, wyrazili chęć współdziałania w celu maksymalnego wykorzystania wspólnego potencjału w procesie transformacji regionu.

 

W 2019 roku elektrownie Grupy ZE PAK SA wytworzyły łącznie 5,7 TWh energii elektrycznej netto, którą sprzedano w ramach kontraktów bilateralnych oraz ramowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także na giełdach energii i na rynku bilansującym. Łącznie z energią z obrotu sprzedaż Grupy w 2019 roku wyniosła 9,4 TWh.

 

Zdecydowana większość generowanych przez Grupę ZE PAK SA przychodów pochodzi ze sprzedaży energii elektrycznej (wytworzonej przez Grupę oraz zakupionej w celu jej odsprzedania). Pozostałe znaczące źródła przychodów to: przychody z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej w Elektrowni Pątnów II, sprzedaż ciepła, sprzedaż praw pochodzenia energii. Uzupełnienie struktury przychodów stanowi działalność w zakresie realizacji robót budowlanych i montażowych.

 

W 2019 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 2 878 mln złotych a EBITDA została zanotowana na poziomie 393 mln złotych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, wartość księgowa aktywów Grupy ZE PAK SA wyniosła łącznie 3 118 mln złotych.

 

 

Galeria