Strona główna ZE PAK S.A.

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Grupa Kapitałowa ZE PAK SA jest znaczącym producentem energii na polskim rynku i istotnym elementem systemu energetycznego kraju. Pod względem wielkości zainstalowanej mocy oraz produkcji energii elektrycznej Grupa ZE PAK SA jest największą prywatną (niekontrolowaną przez Skarb Państwa) grupą energetyczną w Polsce, składającą się z pionowo zintegrowanych podmiotów działających w obszarze wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz obrotu energią.

 

Grupa swoją działalność koncentruje na kilku obszarach. Przez wiele lat funkcjonowała głównie w oparciu o profil działalności koncentrujący się na produkcji z węgla brunatnego wydobywanego w pobliskich odkrywkach, uzupełnienie stanowił hurtowy handel energią elektryczną oraz sprzedaż świadectw pochodzenia energii elektrycznej, działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ilości uprawnień do emisji CO2 oraz produkcja i sprzedaż ciepła. W sytuacji presji wywieranej na wysokoemisyjnych producentów energii oraz coraz wyższych kosztów emisji CO2, Grupa zdecydowała się skoncentrować swoją przyszłą działalność w obszarze niskoemisyjnych oraz neutralnych emisyjnie źródeł energii a także produkcji i wykorzystania zielonego wodoru. W ramach Grupy funkcjonują również spółki zajmujące się m in.: realizacją robót budowlanych i montażowych, pracami konserwacyjnymi, działalnością usługową, produkcyjną i handlową skierowaną na zaspokojenie potrzeb i kompleksową obsługę przemysłu.

 

Spółki mające największe znaczenie dla Grupy ze względu na swoją skalę działalności to ZE PAK SA, zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła oraz PAK KWB Konin SA, zajmująca się wydobyciem węgla brunatnego. Konwencjonalne aktywa wytwórcze Grupy obejmują 4 bloki energetyczne o łącznej mocy 1 118 MW zasilane węglem brunatnym i zlokalizowane w elektrowni Pątnów, w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Aktywa wydobywcze Grupy skoncentrowane są w PAK KWB Konin SA.

 

Grupa od kilku lat stopniowo ogranicza działalność związaną z wydobyciem węgla brunatnego i wytwarzaniem energii z węgla brunatnego aż do docelowego całkowitego zaprzestania tego rodzaju działalności. Grupa ZE PAK SA jest dziś liderem, jeśli chodzi o zieloną transformację w energetyce. Będąc dotychczas wytwórcą konwencjonalnej energii z wysokoemisyjnych źródeł, jeszcze w 2020 roku Grupa zainicjowała najbardziej ambitną strategię przejścia od węgla do zielonej energii w Polsce - ogłosiła m.in. całkowite odejście od węgla w ciągu kilku najbliższych lat. Obecnie bazowy scenariusz przewiduje, że działalność węglowa prowadzona będzie do końca 2025 roku. Spółka może zdecydować o jej przedłużeniu w zależności od uwarunkowań zewnętrznych (potrzeb systemu energetycznego, sytuacji rynkowej, otoczenia regulacyjnego).

 

Jednym z perspektywicznych aktywów jest spółka w 100% zależna od ZE PAK tj. PAK CCGT sp. z o.o., która odpowiada za przygotowanie oraz realizację projektu budowy bloku gazowego na terenie byłej Elektrowni węglowej Adamów. Projekt budowy bloku gazowego klasy 600 MW w IV kwartale 2023 roku wszedł w fazę realizacji. Przewidywana obecnie data oddania inwestycji do eksploatacji przewidywana jest na koniec I kwartału 2027 roku.

   


           

            Była elektrownia węglowa Adamów                          Plac budowy przyszłej elektrowni CCGT Adamów

   

Planowane jest również wykorzystanie aktywów w Elektrowni Pątnów dla potrzeb potencjalnej budowy elektrowni jądrowej. Projekt ten rozwijany jest w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi. Podmiotem celowym, który powołano w celu realizacji tego projektu jest spółka PGE PAK Energetyka Jądrowa SA, w której Spółka posiada 50% akcji.

 

Grupa ZE PAK współpracuje z Grupą Polsat Plus rozwijając wspólnie strukturę spółek zależnych od spółki PAK Polska Czysta Energia sp. z o.o. (PAK - PCE), których aktywność koncentruje się na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz wytwarzaniu i wykorzystaniu zielonego wodoru. ZE PAK jest udziałowcem mniejszościowym posiadającym 49,5% udziałów w PAK - PCE. 

 

Biorąc  pod uwagę zmieniające się uwarunkowania prawne i środowiskowe, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, zaostrzające się normy dotyczące emisyjności innych substancji, Spółka już dziś znacząco zmniejsza swój ślad węglowy. Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć znaczący spadek CO2 w stosunku do lat wcześniejszych.

Również w wartościach bezwzględnych, tj. w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii elektrycznej, emisyjność Grupy maleje na przestrzeni ostatnich lat.

 

Zdecydowana większość generowanych przez Grupę przychodów ze sprzedaży pochodzi ze sprzedaży energii elektrycznej. Grupa uzyskuje również przychody związane z mechanizmem Rynku Mocy jako rezultat wygranych aukcji rynku mocy (rynek pierwotny), jak i przejmując obowiązki mocowe od innych podmiotów (rynek wtórny). Uzupełnienie stanowią przychody ze sprzedaży ciepła, umów o usługi budowlane i remontowe.  Dodatkowe, uzależnione od poziomu kosztów wytwarzania oraz cen energii na rynku i wolumenu produkcji, źródło przychodów ze sprzedaży stanowią przychody z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej.

 

W 2023 roku elektrownie Grupy ZE PAK SA wytworzyły łącznie 1,53 TWh energii elektrycznej netto, którą sprzedano w ramach kontraktów bilateralnych oraz ramowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także na giełdach energii i na rynku bilansującym. Łącznie z energią z obrotu sprzedaż Grupy w 2023 roku wyniosła 2,65 TWh.

 

W 2023 roku działalność operacyjna Spółki i jej wyniki finansowe determinowane były przez kilka czynników o bardzo istotnym wpływie. Najważniejsze z nich to otoczenie regulacyjne określające możliwości uzyskiwania marży, finalizacja transakcji sprzedaży większościowego udziału w strukturze PAK PCE oraz zbliżający się termin zakończenia działalności związanej w wydobyciem węgla i produkcją energii z węgla. Każdy z tych czynników miał na tyle istotne znaczenie dla wyników finansowych, że istotnie wpływał na ich porównywalność względem poprzednich okresów.

 

W 2023 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 3 865 mln złotych a EBITDA została zanotowana na poziomie 728 mln złotych (przychody jak i EBITDA łącznie z działalności kontynuowanej i zaniechanej). Na dzień 31 grudnia 2023 roku, wartość księgowa aktywów Grupy ZE PAK SA wyniosła łącznie 3 590 mln złotych.

   

   

Więcej szczegółowych informacji zawiera sprawozdanie zarządu z działalności GK ZE PKA SA w 2023 roku.