Strona główna ZE PAK S.A.

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Grupa ZE PAK SA jest czwartym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Pod względem wielkości zainstalowanej mocy oraz produkcji energii elektrycznej Grupa ZE PAK SA jest największą prywatną grupą energetyczną w Polsce składającą się z pionowo zintegrowanych podmiotów działających w obszarze wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz obrotu energią. 

 

Działalność Grupy koncentruje się na wytwarzaniu energii elektrycznej w oparciu o własne zasoby węgla. Grupa posiada dwie własne kopalnie węgla brunatnego, które dostarczają węgiel do elektrowni Grupy, co uniezależnia Grupę od zewnętrznych dostaw tego surowca i znacząco ogranicza ekspozycję na wahania cen surowców energetycznych. Jako surowiec do produkcji energii wykorzystuje się również biomasę, która jest spalana w specjalnie dedykowanym do tego celu kotle zlokalizowanym w Elektrowni Konin. Poza energią elektryczną, w elektrowniach Grupy wytwarzane jest także ciepło, które jest sprzedawane lokalnym odbiorcom. Dodatkowo w ramach Grupy funkcjonują spółki zajmujące się m.in.: realizacją robót budowlanych i montażowych, pracami konserwacyjnymi, działalnością usługową, produkcyjną i handlową skierowaną na zaspokojenie potrzeb i kompleksową obsługę przemysłu.

 

 

Aktywa wytwórcze Grupy obejmują trzy elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Są to: Pątnów II, która jest wyposażona w blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, Pątnów I, oraz Konin, wyposażona m.in. w blok z kotłem dedykowanym opalanym biomasą. Łączna osiągalna moc elektryczna brutto aktywów wytwórczych Grupy wynosi 1896 MW.

 

W 2018 roku elektrownie Grupy ZE PAK SA wytworzyły łącznie 6,1 TWh energii elektrycznej netto, którą sprzedano w ramach kontraktów bilateralnych oraz ramowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także na giełdach energii i na rynku bilansującym. Łącznie z energią z obrotu sprzedaż Grupy w 2018 roku wyniosła 7,7 TWh.

Zdecydowana większość generowanych przez Grupę ZE PAK SA przychodów pochodzi ze sprzedaży energii elektrycznej (wytworzonej przez Grupę oraz zakupionej w celu jej odsprzedania). Pozostałe znaczące źródła przychodów to: przychody z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej w Elektrowni Pątnów II, sprzedaż ciepła, sprzedaż praw pochodzenia energii. Uzupełnienie struktury przychodów stanowi działalności w zakresie realizacji robót budowlanych i montażowych.

 

 

W 2018 roku przychody ze sprzedaży oraz EBITDA wynosiły, odpowiednio, 2 304 mln złotych oraz 90 mln złotych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku, wartość księgowa aktywów Grupy ZE PAK SA wyniosła łącznie 3 871 mln złotych.

 

 

Galeria