Strona główna ZE PAK S.A.

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Grupa Kapitałowa ZE PAK SA jest znaczącym producentem energii na polskim rynku i istotnym elementem systemu energetycznego kraju. Pod względem wielkości zainstalowanej mocy oraz produkcji energii elektrycznej Grupa ZE PAK SA jest największą prywatną (niekontrolowaną przez Skarb Państwa) grupą energetyczną w Polsce, składającą się z pionowo zintegrowanych podmiotów działających w obszarze wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz obrotu energią.

 

Grupa swoją działalność koncentruje na kilku obszarach. Przez wiele lat funkcjonowała głównie w oparciu o profil działalności koncentrujący się na produkcji z węgla brunatnego wydobywanego w pobliskich odkrywkach, uzupełnienie stanowił hurtowy handel energią elektryczną oraz sprzedaż świadectw pochodzenia energii elektrycznej, działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ilości uprawnień do emisji CO2 oraz produkcja i sprzedaż ciepła. W sytuacji presji wywieranej na wysokoemisyjnych producentów energii oraz coraz wyższych kosztów emisji CO2, Grupa zdecydowała się skoncentrować swoją przyszłą działalność w obszarze niskoemisyjnych oraz neutralnych emisyjnie źródeł energii a także produkcji i wykorzystania zielonego wodoru. W ramach Grupy funkcjonują również spółki zajmujące się m in.: realizacją robót budowlanych i montażowych, pracami konserwacyjnymi, działalnością usługową, produkcyjną i handlową skierowaną na zaspokojenie potrzeb i kompleksową obsługę przemysłu.

 

Aktywa wytwórcze Grupy obejmują dwie elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Elektrownia Pątnów produkuje energię przy wykorzystaniu węgla brunatnego w 4 blokach energetycznych o łącznej mocy 1 118 MW. Elektrownia Konin, dawna elektrownia węglowa, wykorzystuje dziś 2 bloki biomasowe o łącznej mocy osiągalnej 105 MW (50 MW oraz 55 MW) i produkuje energię elektryczną i ciepło z biomasy. W ramach Grupy funkcjonuje również farma fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej 70 MWp, zlokalizowana w gminie Brudzew.

 

Aktywa wydobywcze Grupy skoncentrowane są w PAK KWB Konin SA, która eksploatuje odkrywki Jóźwin oraz Tomisławice. Grupa zamierza prowadzić działalność wydobywczą i wytwórczą z węgla brunatnego nie dłużej niż do końca 2024 roku.

 

Grupa przez wiele lat funkcjonowała w oparciu o profil działalności koncentrujący się na produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego wydobywanego w pobliskich odkrywkach. Jednak ten model działalności ma ograniczone szanse na rozwój w przyszłości, w sytuacji presji wywieranej na wysokoemisyjnych producentów energii. Coraz wyższe koszty emisji CO2, uwarunkowania dotyczące emisji innych substancji (NOX, SO2, pyłu, rtęci itd.) powodują, że Grupa zdecydowała się skoncentrować swoją przyszłą działalność w obszarze niskoemisyjnych oraz neutralnych emisyjnie źródeł energii a także produkcji i wykorzystania zielonego wodoru.

 

Wokół PAK – PCE sp. z o.o. sukcesywnie budowana jest struktura spółek celowych, które mają odpowiadać za działalność w poszczególnych technologiach odnawialnych źródeł. Dzięki planowanej transakcji sprzedaży do Grupy Cyfrowego Polsatu większościowego pakietu udziałów w strukturze PAK – PCE sp. z o.o., planowane jest pozyskanie silnego kapitałowo partnera, który będzie w stanie zagwarantować realizację szerokiego zakresu perspektywicznych projektów inwestycyjnych z obszaru odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzania i wykorzystania zielonego wodoru.

 

Spółka celowa PAK CCGT sp. z o.o. ma odpowiadać za przygotowanie oraz realizację projektu budowy bloku gazowego na terenie byłej Elektrowni węglowej Adamów. Projekt wygrał aukcję rynku mocy i tym samym uzyskał wsparcie w postaci 17-letniego kontraktu mocowego

 

Grupa w ramach swoich działań transformacyjnych podejmuje również aktywność w obszarze projektów budowy farm wiatrowych na Bałtyku (offshore). Planowane jest również wykorzystanie aktywów w Elektrowni Pątnów dla potrzeb potencjalnej budowy elektrowni jądrowej – w tym celu ZE PAK wraz z PGE utworzyły wspólną spółkę PGE PAK Energia Jądrowa SA, której celem i zadaniem będzie udział w planowanej realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. Oba powyższe projekty rozwijane są w ramach współpracy z partnerami zewnętrznymi.

 

Biorąc  pod uwagę zmieniające się uwarunkowania prawne i środowiskowe, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, zaostrzające się normy dotyczące emisyjności innych substancji, Spółka już dziś znacząco zmniejsza swój ślad węglowy. Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć znaczący spadek CO2 w stosunku do lat wcześniejszych.

         

   

Również w wartościach bezwzględnych, tj. w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii elektrycznej, emisyjność Grupy maleje na przestrzeni ostatnich lat.

   

Najlepszym przykładem transformacji energetycznej i realności inwestycji w zrównoważone źródła w Grupie jest oddanie do użytku największej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Brudzewie, która w 2022 roku działała już pełną swoją mocą oraz oddanie do eksploatacji drugiej jednostki biomasowej w Elektrowni Konin. W 2022 roku odbyła się oficjalna premiera prototypu polskiego autobusu zasilanego ogniwami wodorowymi. Rozpoczęła się też realizacja innych inwestycji, które już wkrótce powiększą zrównoważone aktywa wytwórcze Grupy ZE PAK SA. Należy tu wspomnieć o planach budowy kolejnej wielkoskalowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 180 MWp, która ma powstać na terenie gminy Przykona. Podobnie jak elektrownia w Brudzewie powstanie ona na gruntach pokopalnianych (obszar użytkowany pierwotnie przez PAK KWB Adamów). W 2022 roku rozpoczęła się realizacja budowy farmy wiatrowej w gminie Kazimierz Biskupi oraz w gminie Miłosław. Ponadto, aktywność inwestycyjna skupiła się również na uruchomieniu projektów związanych z wytwarzaniem i dystrybucją wodoru, budową fabryki autobusów wodorowych oraz budową kolejnych farm wiatrowych, a także pracach przygotowawczych do realizacji kolejnych odnawialnych źródeł energii oraz niezbędnych zadań służących zapewnieniu utrzymania bieżącej sprawności i efektywniejszego wykorzystania posiadanych aktywów wydobywczych i wytwórczych. W elektrowni Konin planowana jest również instalacja elektrolizera w celu produkcji wodoru, który będzie produkowany w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Podstawowym źródłem energii dla tej instalacji będzie blok biomasowy, co pozwoli na produkcję tzw. zielonego wodoru. W Koninie oraz Warszawie powstanie też stacja tankowania wodoru, na której będzie można tankować zarówno samochody osobowe, autobusy oraz samochody ciężarowe. W celu umożliwienia dostaw wodoru, z wytwórni wodoru w Elektrowni Konin czy od innego producenta wodoru do stacji tankowania zostały zamówione mobilne magazyny wodoru, pierwsza stacja tankowania wodoru została dostarczona i uruchomiona w styczniu 2023 roku.

   

    

               

                                                                               Farma „Brudzew”


Prototyp autobusu wodorowego

   

Wizualizacja fabryki autobusów wodorowych w Świdniku

   

Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi

      

Farma Wiatrowa Miłosław

   

W latach 2020-2021 na terenach pokopalnianych wygospodarowano pod przyszłą produkcję zrównoważonej energii około 900 ha (tereny po PAK KWB Adamów), a w 2022 roku realizowano  prace nad wyznaczeniem kolejnych około 1 400 ha (tereny po PAK KWB Konin). Wszystkie te inwestycje wpisują się w aktywności uwzględniane w tzw. systematyce UE („taksonomii”).

   

W 2022 roku elektrownie Grupy ZE PAK SA wytworzyły łącznie 3,5 TWh energii elektrycznej netto, którą sprzedano w ramach kontraktów bilateralnych oraz ramowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także na giełdach energii i na rynku bilansującym. Łącznie z energią z obrotu sprzedaż Grupy w 2022 roku wyniosła 6,03 TWh.

 

Zdecydowana większość generowanych przez Grupę przychodów ze sprzedaży pochodzi ze sprzedaży energii elektrycznej. Grupa uzyskuje również przychody związane z mechanizmem Rynku Mocy, jako rezultat wygranych aukcji rynku mocy (rynek pierwotny), jak i przejmując obowiązki mocowe od innych podmiotów (rynek wtórny). Uzupełnienie stanowią przychody ze sprzedaży ciepła, umów o usługi budowlane i remontowe oraz praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii. Dodatkowe, uzależnione od poziomu kosztów wytwarzania oraz cen energii na rynku i wolumenu produkcji, źródło przychodów ze sprzedaży stanowią przychody z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej.

 

W 2022 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 4 200 mln złotych a EBITDA została zanotowana na poziomie 391 mln złotych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku, wartość księgowa aktywów Grupy ZE PAK SA wyniosła łącznie 4 539 mln złotych.