Strona główna ZE PAK S.A.

Strategia ESG

Strategia ESG

Strategia ESG

Mając świadomość swojego wpływu na środowisko i otoczenie, Grupa ZE PAK (dalej „Grupa” lub „GK” lub „ZE PAK”) chce wyznaczać standardy i odpowiedzialnie zarządzać całym swoim łańcuchem wartości. Grupa po raz pierwszy opracowała Strategię społecznej odpowiedzialności na lata 2017-2020, która wyznaczyła kluczowe kierunki działań oraz cele (KPIs) nastawione z jednej strony na optymalizację efektywności i ciągłą poprawę wyników w wymiarze środowiskowym i społecznym, a także na zapewnienie zgodności (compliance) w obszarach istotnego wpływu na otoczenie. Niemniej, zdefiniowane wówczas kluczowe obszary, choć wciąż aktualne, zostały uzupełnione o nowe aspekty społecznej odpowiedzialności, związane z transformacją Grupy i przekształceniem jej modelu biznesowego w model zrównoważony.

   

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy ZE PAK (dalej „Strategia ESG”) poddana aktualizacji ze względu na zmiany w strukturze właścicielskiej, tj. przejęcie przez Cyfrowy Polsat SA (dalej „CP”) w 2023 roku kontroli operacyjnej nad zielonym portfelem aktywów w ramach grupy PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. (dalej „PAK-PCE”), w której ZE PAK ma mniejszościowy udział, uwzględnia czynniki ESG, tj. dotyczące wpływu na środowisko (Environmental), otoczenie społeczne (Social) oraz ładu korporacyjnego (Governance) i koncentruje się na:

  • dekarbonizacji modelu biznesowego i jego transformacji ku gospodarce zrównoważonej, wpisując się w transformację energetyczną regionu Wielkopolski Wschodniej,
  • w obszarach ESG, niezwiązanych bezpośrednio z transformacją, na działaniach zgodnych z logiką dążenia do doskonalenia istniejących procesów, typowego dla kompleksowego zarządzania jakością (TQM) i zapewniających co najmniej zgodność (compliance) z wymogami prawa i oczekiwaniami otoczenia.