Strona główna ZE PAK S.A.

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Grupa ZE PAK SA jest piątym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej, z udziałem wynoszącym około 6,3% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej w 2016 roku.

 

Działalność Grupy koncentruje się na wytwarzaniu energii elektrycznej w oparciu o własne zasoby węgla. Grupa posiada dwie własne kopalnie węgla brunatnego, które dostarczają węgiel do elektrowni Grupy, co uniezależnia Grupę od zewnętrznych dostaw tego surowca i znacząco ogranicza ekspozycję na wahania cen surowców energetycznych. Jako surowiec do produkcji energii wykorzystuje się również biomasę, która jest spalana w specjalnie dedykowanym do tego celu kotle zlokalizowanym w Elektrowni Konin. Poza energią elektryczną, w elektrowniach Grupy wytwarzane jest także ciepło, które jest sprzedawane lokalnym odbiorcom. Grupa pokrywa prawie całe zapotrzebowanie na ciepło miejscowości Konin i Turek. Dodatkowo w ramach Grupy funkcjonują spółki zajmujące się m.in.: realizacją robót budowlanych i montażowych, pracami konserwacyjnymi, działalnością usługową, produkcyjną i handlową skierowaną na zaspokojenie potrzeb i kompleksową obsługę przemysłu.

 

Aktywa wytwórcze Grupy ZE PAK SA obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Są to: Elektrownia Pątnów II, wyposażona w blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, Elektrownia Pątnów I, Elektrownia Konin oraz Elektrownia Adamów. Grupa ZE PAK SA posiada zabezpieczony dostęp do węgla brunatnego dla swoich jednostek wytwórczych dzięki dwóm kopalniom – PAK KWB Konin SA oraz PAK KWB Adamów SA. Lokalizacja elektrowni w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń pozwala na optymalizowanie zapasów i dostaw paliwa, koordynując wydobycie węgla bezpośrednio z zapotrzebowaniem. Na dzień 31 grudnia 2016 roku, łączna zainstalowana moc elektryczna brutto aktywów wytwórczych Grupy ZE PAK SA wyniosła   2 506 MWe.

 

W 2016 roku elektrownie Grupy ZE PAK SA wytworzyły łącznie 9,3 TWh energii elektrycznej netto, którą sprzedano w ramach kontraktów bilateralnych oraz ramowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także na giełdach energii i na rynku bilansującym.

 

Zdecydowana większość generowanych przez Grupę ZE PAK SA przychodów pochodzi ze sprzedaży energii elektrycznej (wytworzonej przez Grupę oraz zakupionej w celu jej odsprzedania), które w 2016 stanowiły 86,85% ogółu przychodów ze sprzedaży. Łącznie sprzedano 13,5 MWh energii elektrycznej. Przychody z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej w Elektrowni Pątnów II stanowiły 7,65% przychodów ze sprzedaży Grupy. W 2016 roku sprzedaż ciepła stanowiła około 2,2% ogółu przychodów ze sprzedaży. Spośród istotnych źródeł stanowiących uzupełnienie struktury przychodów warto wspomnieć o działalności w zakresie realizacji robót budowlanych i montażowych, przychody uzyskiwane z tego źródła stanowiły w 2016 roku około 2,2% ogółu przychodów ze sprzedaży. Pozostała działalność generowała 1,1% ogółu przychodów.

 

 

W 2016 roku przychody ze sprzedaży oraz EBITDA wynosiły, odpowiednio, 2 705 mln złotych oraz 594 mln złotych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku, wartość księgowa aktywów Grupy ZE PAK SA wyniosła łącznie 4 801 mln złotych.

 

 

Galeria