Strona główna ZE PAK S.A.

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje ogólne

Grupa ZE PAK SA jest piątym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej, z udziałem wynoszącym około 6,8% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku.


Grupa ZE PAK SA to drugi w Polsce wytwórca energii elektrycznej z węgla brunatnego, z udziałem energii elektrycznej wytworzonej w oparciu o zasoby węgla brunatnego na poziomie około 97% (stan na koniec 2015 roku). Grupa Kapitałowa ZE PAK SA to pionowo zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne, którego działalność obejmuje wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Grupa ZE PAK SA jest wytwórcą energii elektrycznej, którego własne kopalnie zaspokajają całkowite zapotrzebowanie aktywów wytwórczych na podstawowe paliwo, co uniezależnia Grupę od zewnętrznych dostaw tego surowca i znacząco ogranicza ekspozycję na wahania cen surowców energetycznych.

Zdecydowana większość generowanych przez Grupę ZE PAK SA przychodów ze sprzedaży pochodzi ze sprzedaży energii elektrycznej (wytworzonej przez Grupę oraz zakupionej w celu jej odsprzedania) i praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii, które w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku, stanowiły, odpowiednio, 85,2% i 1,1% całości przychodów ze sprzedaży. W tym samym roku 5,9% przychodów ze sprzedaży stanowiły przychody z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej. Dodatkowo, w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku, przychody ze sprzedaży ciepła oraz z umów o usługi budowlane, stanowiły, odpowiednio, 2,0% oraz 4,8% całości przychodów ze sprzedaży, pozostała działalność generowała 1,0% przychodów.

Aktywa wytwórcze Grupy ZE PAK SA obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Są to: Elektrownia Pątnów II, wyposażona w blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, Elektrownia Pątnów I, Elektrownia Konin oraz Elektrownia Adamów. Dzięki przejęciu kopalń węgla brunatnego, Grupa ZE PAK SA posiada zabezpieczony dostęp do węgla brunatnego dla swoich jednostek wytwórczych. Lokalizacja elektrowni w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń pozwala na optymalizowanie zapasów i dostaw paliwa, koordynując wydobycie węgla bezpośrednio z zapotrzebowaniem. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku, obie kopalnie pokryły w całości zapotrzebowanie elektrowni na węgiel brunatny.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, łączna zainstalowana moc elektryczna brutto aktywów wytwórczych Grupy ZE PAK SA wyniosła 2.506 MWe. Zgodnie ze strategią, zakładającą m.in. dywersyfikację paliw w oparciu o efektywne ekonomicznie i optymalne pod względem oddziaływania na środowisko technologie, w lipcu 2012 roku ZE PAK SA oddał do eksploatacji w Elektrowni Konin nowy kocioł opalany biomasą pochodzenia rolnego i leśnego o mocy 55 MWe. W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku, elektrownie Grupy ZE PAK SA wytworzyły łącznie około 9,8 TWh energii elektrycznej netto, którą sprzedano stałym partnerom handlowym w ramach kontraktów bilateralnych oraz ramowych umów sprzedaży energii elektrycznej, a także na giełdach energii i na rynku bilansującym.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, łączna osiągalna moc cieplna brutto elektrowni ZE PAK SA wynosiła 451,8 MWt, a produkcja ciepła w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku wyniosła łącznie około 2.005 TJ netto. Ciepło wytworzone przez Elektrownię Konin było sprzedawane odbiorcom w mieście Konin, a ciepło wytworzone przez Elektrownię Adamów odbiorcom w mieście Turek, w pobliżu których znajdują się elektrownie i kopalnie, pokrywając niemal w całości zapotrzebowanie Konina, Turku i okolicznych miejscowości na ciepło.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2015 roku, przychody ze sprzedaży oraz EBITDA wynosiły, odpowiednio, 2.947.816 tys. PLN oraz 494.072 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2015 roku, wartość skonsolidowanych aktywów wyniosła łącznie 4.974.381 tys. PLN.

Galeria