Strona główna ZE PAK S.A.

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE DANE W TYS. ZŁ
2018 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży 2 304 824 2 443 075 2 704 711    2 947 816 2 680 111
Zysk (strata) operacyjny/a (477 262)  290 092 371 433 (1 795 822) 147 430
Zysk (strata) brutto (515 448) 258 633 307 878 (1 833 235) 97 985
Zysk (strata) netto (463 673) 183 544 250 286 (1 879 808) 78 484
Suma aktywów 3 871 297 4 459 380 4 804 968 4 974 381 6 867 688
Zobowiązania razem 2 184 150 2 248 333 2 714 535 3 089 558 3 047 971
Kapitał własny 1 687 147 2 211 047 2 090 433 1 884 823 3 819 717
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 101 647 101 647 101 647
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w złotych i groszach)

1,20 1,29 -* 1,20 0,68

Zysk (strata) na jedną akcję

(w złotych i groszach)

(9,05) 3,61 4,87 (37,01) 1,61

Wartość księgowa na jedną akcję

(w złotych i groszach)

33,19 44,55 42,18 37,09 75,16

 

*   W 2016 roku spółka nie wypłaciła dywidendy z uwagi na stratę z poprzedniego roku.  

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (pobierz )