Strona główna ZE PAK S.A.

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE DANE W TYS. ZŁ
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Przychody ze sprzedaży 2 451 209 2 206 974 2 877 920 2 304 824 2 443 075 2 704 711
Zysk (strata) operacyjny/a (512 622) (291 114) (423 589) (477 262)  290 092 371 433
Zysk (strata) brutto (518 523) (303 055) (439 892) (515 448) 258 633 307 878
Zysk (strata) netto (317 404) (226 465) (446 146) (463 673) 183 544 250 286
Suma aktywów 3 311 762 2 878 628 3 118 246 3 871 297 4 459 380 4 804 968
Zobowiązania razem 2 787 530 1 929 165 1 941 778 2 184 150 2 248 333 2 714 535
Kapitał własny 524 232 949 363 1 176 468 1 687 147 2 211 047 2 090 433
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 101 647 101 647 101 647 101 647
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w złotych i groszach)

-* -* -* 1,20 1,29 -*

Zysk (strata) na jedną akcję

(w złotych i groszach)

(6,24) (4,38) (8,76) (9,05) 3,61 4,87

Wartość księgowa na jedną akcję

(w złotych i groszach)

10,31 18,68 23,15 33,19 44,55 42,18

 

*   Spółka nie wypłaciła dywidendy z uwagi na stratę z poprzedniego roku.  

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (pobierz )