Strona główna ZE PAK S.A.

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE DANE W TYS. ZŁ
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 4 200 235 2 451 209 2 206 974 2 877 920 2 304 824 2 443 075
Zysk (strata) operacyjny/a 351 278 (512 622) (291 114) (423 589) (477 262)  290 092
Zysk (strata) brutto 318 068 (518 523) (303 055) (439 892) (515 448) 258 633
Zysk (strata) netto 215 380 (317 404) (226 465) (446 146) (463 673) 183 544
Suma aktywów 4 539 455 3 311 762 2 878 628 3 118 246 3 871 297 4 459 380
Zobowiązania razem 3 324 956 2 787 530 1 929 165 1 941 778 2 184 150 2 248 333
Kapitał własny 1 214 499 524 232 949 363 1 176 468 1 687 147 2 211 047
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 101 647 101 647 101 647 101 647
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w złotych i groszach)

-* -* -* -* 1,20 1,29

Zysk (strata) na jedną akcję

(w złotych i groszach)

4,00 (6,24) (4,38) (8,76) (9,05) 3,61

Wartość księgowa na jedną akcję

(w złotych i groszach)

23,90 10,31 18,68 23,15 33,19 44,55

 

*   Spółka nie wypłaciła dywidendy z uwagi na stratę z poprzedniego roku.  

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (pobierz )