Strona główna ZE PAK S.A.

Polityka dywidendy

Polityka dywidendy

Polityka dywidendy

Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie uwzględniającym przede wszystkim wysokość wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto prezentowanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz możliwość i koszt pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego jak również wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy.

W dłuższej perspektywie Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie do 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w sprawozdaniu finansowym Grupy sporządzanym według MSSF lub wyższym, jeśli będzie pozwalać na to przewidywana sytuacja finansowa Spółki. Jednakże w okresie realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie do 30% zysku Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

Wysokość zysku netto oraz kapitałów, które zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym ZE PAK mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ZE PAK, może być istotnie różna od wielkości ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ZE PAK sporządzonym według MSSF. W szczególności, ze względu na holdingową strukturę Grupy, możliwość wypłaty dywidendy przez ZE PAK zależy od uzyskania przez ZE PAK wystarczających przychodów, w tym z dywidendy wypłacanej Emitentowi przez spółki zależne Emitenta, przepływów pieniężnych oraz posiadania kapitałów, które zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym ZE PAK mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Ponadto możliwość dokonywania wypłat dywidend w niektórych spółkach z Grupy uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w umowach związanych z udzieleniem finansowania, w szczególności ograniczającymi możliwość dokonywania wypłaty dywidendy na rzecz Emitenta, od utrzymania określonego poziomu wskaźników finansowych.

Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń wypłaty dywidendy.

 

Informacja na temat wypłaconych dywidend w okresie ostatnich 5 lat:

 
Dywidenda z zysku za rok: Kwota dywidendy na jedną akcję (zł) Łączna kwota dywidendy (zł) Dzień ustalenia prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2022 0 0 - -
2021 0 0 - -
2020 0 0 - -
2019 0 0 - -
2018 0 0 - -
2017 1,20

60.988.256,40

1 sierpnia 2018

16 sierpnia 2018 (50%)

30 października (50%)

2016 1,29

65.562.375,63 

4 sierpnia 2017 16 sierpnia 2017