Strona główna ZE PAK S.A.

Polityka dywidendy

Polityka dywidendy

Polityka dywidendy

Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie uwzględniającym przede wszystkim wysokość wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto prezentowanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz możliwość i koszt pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego jak również wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy.

W dłuższej perspektywie Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie do 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w sprawozdaniu finansowym Grupy sporządzanym według MSSF lub wyższym, jeśli będzie pozwalać na to przewidywana sytuacja finansowa Spółki. Jednakże w okresie realizacji kluczowych projektów znajdujących się obecnie w fazie realizacji inwestycji oraz przy założeniu skierowania do realizacji jedynie projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin, z pominięciem pozostałych projektów w fazie przygotowawczej, do końca 2016 roku, Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie do 30% zysku Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

Wysokość zysku netto oraz kapitałów, które zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym ZE PAK mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ZE PAK, może być istotnie różna od wielkości ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ZE PAK sporządzonym według MSSF. W szczególności, ze względu na holdingową strukturę Grupy, możliwość wypłaty dywidendy przez ZE PAK zależy od uzyskania przez ZE PAK wystarczających przychodów, w tym z dywidendy wypłacanej Emitentowi przez spółki zależne Emitenta, przepływów pieniężnych oraz posiadania kapitałów, które zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym ZE PAK mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Ponadto możliwość dokonywania wypłat dywidend w niektórych spółkach z Grupy uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w umowach związanych z udzieleniem finansowania, w szczególności ograniczającymi możliwość dokonywania wypłaty dywidendy na rzecz Emitenta, od utrzymania określonego poziomu wskaźników finansowych.

Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń wypłaty dywidendy.

 

Informacja na temat wypłaconych dywidend w okresie ostatnich 5 lat:

Dywidenda z zysku za rok: Kwota dywidendy na jedną akcję (zł) Łączna kwota dywidendy (zł) Dzień ustalenia prawa do dywidendy Dzień wypłaty dywidendy
2015 0

0

- -
2014 1,20 60 988 256,40 28 września 2015 14 październik 2015
2013 0,68 34 560 011,96 6 sierpnia 2014 20 sierpnia 2014

W latach 2011 - 2012 Spółka nie wypłacała dywidendy.