Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy ZE PAK SA za rok 2022

1. List Prezesa Zarządu (otwórz)

2. Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (otwórz)

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku (otwórz)

3a. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku PDF

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2022 roku (otwórz)

4a. Sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2022 roku PDF

5. Oświadczenie Zarządu na temat rzetelności sprawozdań (otwórz)

6. Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu (otwórz)

7. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego (otwórz)

powrót