Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

1. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku oraz kwartalna informacja finansowa za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku (otwórz)

2. Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku (otwórz)

powrót