Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK wraz ze skróconym sprawozdaniem finansowym ZE PAK SA za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku (otwórz)

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ze PAK SA za I półrocze 2022 roku (otwórz)

3. Oświadczenie na temat rzetelności sprawozdań (otwórz)

4. Raport z przeglądu H1 2022 konsolidacja (otwórz)

5. Raport z przeglądu H1 2022 jednostka (otwórz)

powrót