Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raport Roczny ZE PAK SA za rok 2021

1. List Prezesa Zarządu (otwórz)

2. Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego (otwórz)

3. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku (otwórz)

3a. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku PDF

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK SA w 2021 roku (otwórz)

4a. Sprawozdanie Zarządu z działalności ZE PAK SA w 2021 roku PDF

5. Oświadczenie Zarządu na temat rzetelności sprawozdań (otwórz)

6. Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu (otwórz)

7. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego (otwórz)

powrót