Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku

1. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku (otwórz)

2. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku (otwórz)

3. Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za I półrocze 2021 roku (otwórz)

4. Oświadczenia Grupa rzetelność sprawozdań (otwórz)

5. Oświadczenia ZE PAK rzetelność sprawozdań (otwórz)

6. Skrócone sprawozdanie finansowe ZE PAK SA za I półrocze 2021 roku w formacie xml (otwórz)

7. Raport z przeglądu H1 2021 konsolidacja (otwórz)

8. Raport z przeglądu H1 2021 jednostka (otwórz)

powrót