Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

1. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku oraz kwartalna informacja finansowa za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku (otwórz)

2. Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku (otwórz)

powrót