Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy ZE PAK SA za rok 2019

1. List Prezesa Zarządu (otwórz)

2. Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (otwórz)

3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku (otwórz)

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2019 roku (otwórz)

5. Oświadczenie Zarządu na temat rzetelności sprawozdań (otwórz)

6. Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu (otwórz)

7. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego (otwórz)

powrót