Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku

1. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku (otwórz)

1.a. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku (ePUAP) (otwórz)

2. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku (otwórz)

2.a. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2019 roku (ePUAP) (otwórz)

3. Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za I półrocze 2019 roku (otwórz)

3.a. Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za I półrocze 2019 roku (ePUAP) (otwórz)

4. Oświadczenia Grupa rzetelność sprawozdań (otwórz)

4.a. Oświadczenia Grupa rzetelność sprawozdań (ePUAP) (otwórz)

5. Oświadczenia ZEPAK rzetelność sprawozdań (otwórz)

5.a. Oświadczenia ZEPAK rzetelność sprawozdań (ePUAP) (otwórz)

6. Raport z przeglądu H1 2019 konsolidacja (otwórz)

7. Raport z przeglądu H1 2019 jednostka (otwórz)

8. Skrócone sprawozdanie finansowe ZE PAK SA za I półrocze 2019 roku w formacie xml (otwórz)

powrót