Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raporty okresowe

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

1. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku oraz skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku (otwórz) 

1.a. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku oraz skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku (ePUAP) (otwórz) 

2. Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku (otwórz) 

2.a. Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku (ePUAP) (otwórz)

powrót