Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 17/2024

Informacje na temat osób powołanych w skład zarządu ZE PAK SA VIII kadencji

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku, ZE PAK SA w załączeniu przekazuje życiorysy osób powołanych w skład zarządu ZE PAK VIII kadencji, zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Maciej Koński – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót