Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 15/2024

Prawomocny wyrok w sprawie odkrywki Tomisławice

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2012, 34/2014, 3/2019 i 28/2020 oraz informacji na temat postępowania dotyczącego decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice zawartych w kolejnych raportach okresowych, ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokiem z dnia 25 czerwca 2024 roku, po przeprowadzonej rozprawie, oddalił skargę kasacyjną Fundacji Greenpeace Polska i jednej osoby fizycznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2020 roku,  którym oddalono skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 27 września 2019 roku odmawiającej stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 7 sierpnia 2007 roku ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża Tomisławice, w granicach Gminy Wierzbinek.

 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że materiał zgromadzony w tej sprawie, prowadzonej przez kilkanaście lat, nie wskazuje w żaden sposób, aby przy wydawaniu wymienionej wyżej decyzji środowiskowej doszło do rażącego naruszenia prawa, a tym samym brak było podstaw do stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 7 sierpnia 2007 roku.

 

Korzystny dla Spółki Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest ostateczny i prawomocny z chwilą jego wydania.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót