Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 5/2024

Szacunek wyników za 2023 rok oraz informacja o istotnych zdarzeniach o jednorazowym charakterze wpływających na wyniki

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

  

Treść raportu:

ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe za 2023 rok:

  1. Przewidywany szacunkowy skonsolidowany wynik Grupy ZE PAK SA na poziomie EBITDA z działalności kontynuowanej za 2023 rok wyniesie około 709 milionów złotych, skonsolidowany wynik EBITDA z działalności zaniechanej 19 milionów złotych. Przewidywany szacunkowy skonsolidowany wynik netto Grupy ZE PAK SA z działalności kontynuowanej za 2023 rok wyniesie około 558 milionów złotych, skonsolidowany wynik netto Grupy ZE PAK SA z działalności zaniechanej 164 miliony złotych.
  2. Przewidywany szacunkowy wynik ZE PAK SA na poziomie EBITDA za 2023 rok wyniesie około 656 milionów złotych. Przewidywany szacunkowy wynik netto ZE PAK SA za 2023 rok wyniesie około 584 miliony złotych.

 

Spółka przekazuje do publicznej wiadomości również informacje o zdarzeniach o jednorazowym charakterze, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia analizy i interpretacji publikowanych skonsolidowanych wyników finansowych.

  1. Zysk z działalności zaniechanej odnotowany na koniec 2023 roku w wysokości 164 miliony złotych wynika w głównej mierze z wyceny do wartości godziwej udziałów mniejszościowych (49,5%) w spółce PAK PCE sp. z o.o., pozycja ta ma charakter niegotówkowy.
  2. Raportem bieżącym nr 14/2023 Spółka informowała o zwiększeniu rezerwy rekultywacyjnej. W trakcie roku spółka częściowo wykorzystała oraz rozwiązała rezerwę rekultywacyjną (o częściowym rozwiązaniu rezerwy Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2024). Łączna kwota rozwiązania i wykorzystania rezerwy rekultywacyjnej w 2023 roku wyniosła 263 miliony złotych. Wysokość Rezerwy rekultywacyjnej na koniec 2023 roku wynosi 621 milionów złotych.

 

 

Spółka zastrzega, że zaprezentowane powyżej skonsolidowane i jednostkowe wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót