Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 1/2024

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

ZE PAK SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024:

 

1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok – 17 kwietnia 2024 roku

2. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2023 – 17 kwietnia 2024 roku

3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 28 maja 2024 roku

4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku – 24 września 2024 roku

5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 26 listopada 2024 roku

 

Jednocześnie Spółka informuje, że:

- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,

- na podstawie § 62 ust. 6 Rozporządzenia sporządzi sprawozdanie zarządu z działalności oraz oświadczenia w formie jednego dokumentu,

- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2024 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sobierajska – Wiceprezes Zarządu

powrót