Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 27/2023

Zmiana dotycząca przewidywanego okresu eksploatacji aktywów węglowych

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd spółki ZE PAK S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na podpisanie przez Spółkę umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego mającego na celu obniżenie emisji do powietrza, w tym przede wszystkim rtęci oraz pyłu w spalinach kotła bloku o mocy 474 MW w Elektrowni Pątnów.

Szacowana wartość umowy wynosi około 19 mln złotych. Realizacja zadania inwestycyjnego ma na celu dostosowanie bloku 474 MW w Elektrowni Pątnów do norm środowiskowych związanych z konkluzjami BAT (Best Available Technology).

 

Opisywana powyżej zgoda RN ma istotne znaczenie z punktu widzenia przewidywanego okresu eksploatacji aktywów węglowych w Grupie ZE PAK. Dotychczas bazowy scenariusz zakładał eksploatację aktywów węglowych do końca 2024 roku. Spółka nie wykluczała jednak wydłużenia tego okresu w przypadku zmian w szeroko rozumianym otoczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wydłużenia okresu wsparcia dla aktywów węglowych w postaci Rynku Mocy. Obecnie Spółka dostrzega istotne przesłanki przemawiające za możliwością zmian regulacyjnych prowadzących do wydłużenia okresu obowiązywania wsparcia w postaci Rynku Mocy dla aktywów węglowych w Elektrowni Pątnów. Spółka ma również świadomość istotności aktywów wytwórczych w Elektrowni Pątnów z punktu widzenia potrzeb Krajowego Systemu Energetycznego.

 

Podjęcie decyzji dotyczącej realizacji opisanego powyżej zadania inwestycyjnego oznacza równocześnie  wydłużenie dotychczas przewidywanego okresu eksploatacji aktywów węglowych w Grupie. Należy podkreślić, że decyzja dotyczy wydłużenia eksploatacji ostatniej eksploatowanej obecnie odkrywki Tomisławice i jednego, najbardziej efektywnego bloku węglowego o mocy 474 MW w Elektrowni Pątnów.

 

 

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sobierajska – Wiceprezes Zarządu

powrót