Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 25/2023

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 28 listopada 2023 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

ZE PAK SA („Spółka”) przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 listopada 2023 roku wraz z wynikami głosowań. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót