Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 24/2023

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

ZE PAK Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku, a która miała nastąpić w dniu 28 listopada 2023 roku.

 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 listopada 2023 roku.

 

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sobierajska – Wiceprezes Zarządu

powrót