Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 23/2023

Zgody organów nadzorczych dotyczące projektu budowy bloku CCGT w Adamowie

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 i 4 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd ZE PAK SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o zawarciu przez spółkę zależną od Spółki tj. PAK CCGT sp. z o.o. umowy z konsorcjum firm Siemens Energy Global GmbH&Co. KG z siedzibą w Niemczech (Lider konsorcjum), Siemens Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Mytilineos S.A. z siedzibą w Grecji (razem „Generalny Wykonawca", „Konsorcjum”) na „Budowę bloku CCGT klasy 600 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie elektrowni Adamów” („Umowa EPC”), („Projekt”) za szacunkową kwotę ok. 2,3 miliarda złotych, oraz długoterminowej umowy serwisowej LTSA bloku CCGT klasy 600 Mwe („Umowa LTSA”) zawartej z Siemens Energy sp. z o.o. na okres 12 lat od daty przekazania bloku CCGT do eksploatacji, informuje że w dniu 20 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza PAK CCGT sp. z o.o. wyraziła zgodę na przeprowadzenie procedury uruchomienia Umowy EPC („Notice To Proceed”) oraz dokonanie wpłaty przez PAK CCGT Sp. z o.o. zaliczki na rzecz Konsorcjum w wysokości 20% ceny Umowy EPC.

   

Jednocześnie, również w dniu 20 listopada 2023 roku, Rada Nadzorcza ZE PAK SA udzieliła zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego PAK CCGT sp. z o.o. łącznie o 408,1 miliona złotych oraz udzielenie przez ZE PAK SA tej spółce pożyczki w kwocie do 280 milionów złotych.

   

Rada Nadzorcza ZE PAK SA udzieliła również zgody na wystawienie przez Spółkę poręczenia wynikającego z Umowy EPC.

   

Zgody formalne wydane przez Rady Nadzorcze ZE PAK SA oraz PAK CCGT sp. z o.o. są ostatnimi elementami formalnymi pozwalającymi rozpocząć realizację Umowy EPC.

   

Planowany blok zostanie przez Generalnego Wykonawcę zaprojektowany i wykonany jako jednostka jednowałowa: z jedną turbiną gazową SGT4 4000F, generatorem SGEN5-3000W, kotłem odzyskowym (HRSG), turbozespołem parowym kondensacyjnym SST5-5000 i chłodnią wentylatorową mokrą. Projekt realizowany będzie w formule "pod klucz", obejmującej realizację wszystkich prac, w tym m.in. zaprojektowanie, uzyskanie w imieniu zamawiającego wybranych decyzji administracyjnych, dostawy, roboty budowlane, montaż, szkolenie personelu, rozruch, ruch próbny, przekazanie elektrowni do eksploatacji oraz świadczenie usług gwarancyjnych w okresie 2 lat od oddania elektrowni do eksploatacji. Harmonogram realizacji Projektu przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych w 2023 roku, natomiast oddanie elektrowni do eksploatacji na przełomie roku 2026/2027.

   

W grudniu 2021 roku CCGT sp. z o.o. zawarła z Operatorem Sieci Przesyłowych 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy z obowiązkiem mocowym w wysokości 493 MW, z pierwszym rokiem dostaw przypadającym na 2026 rok, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Janiszowski – Wiceprezes Zarządu

powrót