Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 21/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

Zarząd ZE PAK S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 28 listopada 2023 roku na godz. 16:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61a, z następującym porządkiem obrad:

   

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK SA ze spółką PAK ATOM SA w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki PAK-ATOM SA („Spółka Przejmowana”) na ZE PAK SA („Spółka Przejmująca”).

6. Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sobierajska – Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)

powrót