Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 16/2023

Podjęcie przez PAK-Polska Czysta Energia Sp. z o.o. decyzji o zaciągnięciu pożyczki udzielonej przez Cyfrowy Polsat S.A. w celu finansowania projektu budowy farmy wiatrowej

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zważywszy, że:

  • ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie („ZE PAK”) jest wspólnikiem spółki PAK-Polska Czysta Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”), posiadającym 60% udziałów reprezentujących 60% kapitału zakładowego PAK-PCE;
  • Cyfrowy Polsat S.A. („CP”) i ZE PAK są stronami umowy przedwstępnej z dnia 20 grudnia 2021 roku z późniejszymi zmianami, dotyczącej nabycia przez CP udziałów w PAK-PCE, reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-PCE, o zawarciu której strony informowały raportami bieżącymi;
  • w dniu 10 czerwca 2022 roku PAK-PCE nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Great Wind sp. z o.o. („Spółka Projektowa”) celem realizacji budowy i eksploatacji instalacji OZE w postaci zespołu 33 turbin wiatrowych w obrębie gminy Człuchów, powiat człuchowski, województwo pomorskie, z potencjałem budowy farmy fotowoltaicznej w ramach uzyskanej mocy przyłączeniowej projektu („Przedsięwzięcie Inwestycyjne”);
  • w celu umożliwienia finansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego CP zawarła z PAK-PCE umowę pożyczki z dnia 10 czerwca 2022 roku na kwotę nie wyższą niż 236.400.000,00 PLN oraz udzieliła poręczenia za zobowiązania Spółki Projektowej wynikające z umowy dostawy
    i instalacji turbin wiatrowych do kwoty nie wyższej niż 96.000.000,00 EUR.;

Zarząd ZE PAK, informuje, że organy spółek PAK-PCE oraz Spółki Projektowej podjęły decyzję o zawarciu kolejnej umowy pożyczki pomiędzy CP jako pożyczkodawcą oraz PAK-PCE jako pożyczkobiorcą, która przewiduje udzielenie przez CP pożyczki do PAK-PCE do kwoty nie wyższej niż 175.000.000,00 PLN („Umowa Pożyczki”) oraz o zawarciu kolejnej umowy pożyczki pomiędzy PAK-PCE jako pożyczkodawcą a Spółką Projektową jako pożyczkobiorcą, która przewiduje udzielenie przez PAK-PCE pożyczki do Spółki Projektowej do kwoty nie wyższej niż 175.000.000,00 PLN („Umowa Pożyczki 2”).

   

Umowa Pożyczki oraz Umowa Pożyczki 2 zostaną zawarta w celu sfinansowania kolejnych płatności, które mają być dokonane przez Spółkę Projektową m.in. na podstawie umów z dostawcami
i wykonawcami w tym m.in. umowę dostawy i instalacji turbin wiatrowych.

   

Umowa Pożyczki oraz Umowa Pożyczki 2 przewidują, że pożyczki mogą być zaciągnięta w PLN lub EUR. Jednocześnie Umowa Pożyczki oraz Umowa Pożyczki 2 przewidują możliwość pozyskania przez PAK-PCE i Spółkę Projektową również alternatywnych form finansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego oraz potencjalną wcześniejszą spłatę pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki oraz Umowy Pożyczki 2. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne, oparte odpowiednio o stawkę WIBOR lub EURIBOR. Warunki finansowe oraz pozostałe warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych. Termin spłaty pożyczki został określony na dzień 31 grudnia 2025 roku.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Janiszowski – Wiceprezes Zarządu

powrót