Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 15/2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

Zarząd ZE PAK SA („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 roku na godz. 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61a, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności ZE PAK SA oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK SA
w 2022 roku.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ZE PAK SA za rok obrotowy 2022.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok obrotowy 2022.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK SA w 2022 roku zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2022

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK SA oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2022 roku,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZE PAK SA za rok obrotowy 2022,

c) podział zysku netto ZE PAK SA za rok 2022,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2022,

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku,

f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
w 2022 roku,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA za rok 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z realizacją projektu budowy bloku gazowo-parowego klasy 600MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dawnej Elektrowni Adamów („Projekt”) mających na celu m.in. zbycie składników majątkowych ZE PAK SA, w tym nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Gminie Turek, powiat turecki, województwo wielkopolskie na rzecz PAK CCGT sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

12. Zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK SA.

13. Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

  • ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH,
  • projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad,
  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,
  • Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA za rok 2022.

 

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje na stronie internetowej Spółki na podstronie dedykowanej Relacjom Inwestorskim, w zakładce Walne Zgromadzenia - https://ri.zepak.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.html?y=2023

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Woźny – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Sobierajska – Wiceprezes Zarządu

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku (otwórz)

Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA za rok 2022 (otwórz)

powrót